เอกสารวิชาการ

แจกไฟล์ คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และวิดีทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครู สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา

แจกไฟล์ คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และวิดีทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครู สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เผยแพร่คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และวิดีทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครู สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา

แนวทางการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

1.1 แนวทางการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 เล่ม

แจกไฟล์ คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และวิดีทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครู สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา
  • เล่มที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/1o-Az6OSWUQ0trx9gjpjXCT8KXW2BplZA/view
  • เล่มที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/1euG66Ib42dg3_PnMuPFJUx3Nmfos_i0u/view?usp=share_link
  • เล่มที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/1pBv7HnLsfdTdsRaFIySz60GwOQwTvPRc/view?usp=share_link
  • เล่มที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/1rc3G5rCf92o3t6fGNbZi7Dzxe8UtooK6/view?usp=share_link
  • เล่มที่ 5 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/1ndVTRjTfKOx3cFuUR0Z100YeQreo4aiK

1.2 แนวทางการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 เล่ม

แจกไฟล์ คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และวิดีทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครู สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา
  • เล่มที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/1BGIYcl6ebJknPXV59FKyXssI90TSYQNs/view?usp=share_link
  • เล่มที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/1FcYoRHCTSo-Utlja6bxZ4ri3ra31EsgT/view?usp=share_link
  • เล่มที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/1PFv_QWeerK0yeSHj6yBSjiPPg1oxb3NP/view?usp=share_link
  • เล่มที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/1pT2XAUVLUBeavBfd8dNiqu22zJBKnINw/
  • เล่มที่ 5 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/1EcOo9G5F_kLqCzWapQ9WpDiTOcJ8B5WG/

วิดีทัศน์การอบรม “การขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning)” ณ จุดอบรม สพม. สุพรรณบุรี
Ep 1: https://www.youtube.com/watch?v=MhfZJ8vw-mw&ab_channel : การจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21


Ep 2: https://www.youtube.com/watch?v=t0rj3Rb0rdw&ab_channel : จากหลักสูตรสู่การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน จากหลักสูตรแกนกลางสู่หลักสูตรสถานศึกษา การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้และการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดและประเมินผลที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

ตัวอย่างสถานศึกษาจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Soft Power) เป็นสถานการณ์ หรือสื่อการเรียนรู้ด้วยการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
https://www.youtube.com/watch?v=J3sPinQg9_I

โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
https://www.youtube.com/watch?v=We3zv04kfGE
โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
https://www.youtube.com/watch?v=sitfIRAyDMI

โรงเรียนมหาราช 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
https://www.youtube.com/watch?v=rYTug0E1w_I

ตัวอย่างการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้พิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน

การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านจันเสน จังหวัดนครสวรรค์
https://www.youtube.com/watch?v=lLNE3qGltEA
การใช้พิพิธภัณฑ์บันดาลไทย
https://www.youtube.com/watch?v=fcjZ_GPkwfA

ขอบคุณที่มา : Facebook วิษณุ ผอ.สวก.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!