บทความ

ทำความรู้จักกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มี 3 Level เรียกย่อ ๆ ว่า PBA (ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565)

ทำความรู้จักกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มี 3 Level เรียกย่อ ๆ ว่า PBA (ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565)

ทำความรู้จักกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มี 3 Level เรียกย่อ ๆ ว่า PBA (ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565)
ทำความรู้จักกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มี 3 Level เรียกย่อ ๆ ว่า PBA (ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565)

P คือ ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (Provisional Licence (P-License) มีอายุ (ชั่วคราว) 2 ปี ผู้เข้าสู่ใบนี้คือ นิสิต/นักศึกษา ที่เรียนจบแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบฯ หรือทดสอบฯ ความรู้ ของคุรุสภาแต่ยังไม่ครบ (ผู้เรียน 2562 -2565 ไม่ใช้วิชาเอก ผู้เรียน 2566 ขึ้นไป ใช้วิชาเอก) 

B คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น (Basic- License (B-Licence) ) ใบนี้มีอายุ  5 ปี ผู้เข้าสู่ใบนี้คือ 

  • ข้าราชการครูผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่ยังไม่ได้รับวิทยฐานะระดับ A
  • ครูเอกชนที่ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  • นิสิต/นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบในการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มีผลการทดสอบครบทุกรายวิชา + ผลการประเมินสมรรถนะวิชาชีพที่คุรุสภาประกาศรายชื่อแล้ว)  เป็นการขึ้นทะเบียนครั้งแรก
  • ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่มิได้ประกอบวิชาชีพ
  • ครูอัตราจ้าง / ครูของ ศพด. / ครูจ้างทุกกรณี /พนักงานราชการ(ครู) ฯ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
    หมายเหตุ ครูผู้ช่วยสาขาขาดแคลน อยู่ในสถานะ นิสิต/นักศึกษา(ถ้ามีใบอนุญาตปนะกอบวิชาชีพครูอยู่แล้ว ก็เปลี่ยนเป็นใบ b ในการต่ออายุฯ ครั้งต่อไปได้เลย)

A  คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง (Advance License (A-License)) สำหรับครูที่ได้ใบชั้นต้นมาแล้ว และมีวิทยฐานะแล้ว  ใบนี้มีอายุ 7 ปี ผู้เข้าสู่ใบนี้คือ
ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด หรือผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและมีวิทยฐานะตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ก่อนวันที่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 นี้ ใช้บังคับ 
…….
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้ที่ ราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 – Krudiary-รอบรู้ วิชาชีพครู

ขอบคุณเพจ :: เตรียมสอบครูผู้ช่วย By ครูพี่หนึ่ง จักรยาน

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!