รายงาน

แจกไฟล์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน้าปกและตัวอย่างรูปเล่มโครงการ 5 บท แก้ไขได้

แจกไฟล์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน้าปกและตัวอย่างรูปเล่มโครงการ 5 บท แก้ไขได้

แจกไฟล์ หน้าปก โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอบ O-NET พร้อมไฟล์รูปเล่มรายงานโครงการ 5 บทแก้ไขได้ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผสสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านม้า อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้สูงขึ้น (2) เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -Net) สูงขึ้น (3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง ด้านการจัดการเรียนการสอนสู่เป้าหมายในการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านม้า ประจำปีการศึกษา2564 จำนวน 5 คน เป็นการเลือกสอบตามความสมัครใจ โดยมีผู้สนใจสมัครสอบ ทั้งสิ้น 5 คน เข้าสอบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน้าปกและตัวอย่างรูปเล่มโครงการ 5 บท แก้ไขได้
แจกไฟล์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน้าปกและตัวอย่างรูปเล่มโครงการ 5 บท แก้ไขได้


ลิงก์สำรอง

ขอขอบคุณที่มา Rattiyakorn Wongkham

Back to top button
error: Content is protected !!