วิจัยในชั้นเรียน

แจกไฟล์รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดย คุณครูพรพรรณ ปิ่นเงิน รายงานวิจัยในชั้นเรียน66

แจกไฟล์รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดย คุณครูพรพรรณ ปิ่นเงิน รายงานวิจัยในชั้นเรียน66

รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เรื่อง : การพัฒนาการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสาร โดยนางพรพรรณ ปิ่นเงิน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (Learning Loss) รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสาร ที่เหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ หลังการเรียนรูปแบบ Onlineในสถานการณ์ Covid-19 และเพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะสำหรับพัฒนาการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาภาวะถถอย
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสาร ในบทเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะได้นำไปประยุกต์ใช้กับบทเรียนอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำ เพื่อจัดทำรายงานวิจัยฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอขอบคุณผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ทุกคน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มา ณ โอกาสนี้

ตัวอย่างไฟล์

บทคัดย่อ

ขอบคุณที่มา : คุณครูพรพรรณ ปิ่นเงิน

Back to top button
error: Content is protected !!