วิจัยในชั้นเรียน

แจกไฟล์ ตัวอย่างวิจัยหน้าเดียว 50 เรื่อง ไฟล์ Word แก้ไขได้

แจกไฟล์ ตัวอย่างวิจัยหน้าเดียว 50 เรื่อง ไฟล์ Word แก้ไขได้

แจกฟรี ตัวอย่างวิจัยหน้าเดียว วิจัยหน้าเดียวเป็นการสรุปโดยย่อหรือภาพรวมของหัวข้อการวิจัย ซึ่งมักนำเสนอในรูปแบบหน้าเดียว เป็นฉบับย่อของงานวิจัยหรือบทความที่ยาวกว่า และโดยทั่วไปจะรวมข้อค้นพบหลักและข้อสรุปของการวิจัยโครงสร้างของการวิจัยหน้าเดียวอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และผู้ชม แต่โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้:

1. ชื่อเรื่อง: ชื่อสั้น ๆ และสื่อความหมายที่สรุปประเด็นหลักของการวิจัยควรดึงดูดความสนใจและสะท้อนเนื้อหาของการวิจัยได้อย่างถูกต้อง

2. บทนำ: ภาพรวมโดยย่อของหัวข้อการวิจัย รวมถึงคำถามการวิจัยข้อมูลพื้นฐาน และวัตถุประสงค์ของการวิจัย ส่วนนี้ควรให้บริบทสำหรับการวิจัยและอธิบายว่าเหตุใดจึงมีความสำคัญวิธีการวิจัย: บทสรุปของวิธีการวิจัยและเทคนิคที่ใช้ในการวิจัย ส่วนนี้ควรให้ภาพรวมโดยย่อของการออกแบบการวิจัย ขนาดตัวอย่าง และ
วิธีการรวบรวมข้อมูล

3. ผลลัพธ์: บทสรุปของการค้นพบหลักของการวิจัย รวมถึงผลลัพธ์หรือข้อสังเกตที่สำคัญใดๆ ส่วนนี้ควรนำเสนอข้อมูลสำคัญและข้อค้นพบในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุม โดยใช้อุปกรณ์ช่วยด้านภาพ เช่น แผนภูมิและกราฟเพื่อเสริมข้อความ

4. บทสรุปงานวิจัย: บทสรุปโดยย่อของข้อสรุปที่ได้จากการวิจัย รวมถึงความหมายหรือข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต ส่วนนี้ควรเน้นประเด็นหลักจากการวิจัยและหารือเกี่ยวกับผลการวิจัยที่กว้างขึ้น

5. การอ้างอิง: รายชื่อแหล่งที่มาที่อ้างถึงในการวิจัย ส่วนนี้ควรรวมแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัย และควรจัดรูปแบบตามลักษณะการอ้างอิงที่เหมาะสม

ตัวอย่างไฟล์วิจัยในชั้นเรียน

แจกไฟล์ ตัวอย่างวิจัยหน้าเดียว 50 เรื่อง ไฟล์ Word แก้ไขได้
แจกไฟล์ ตัวอย่างวิจัยหน้าเดียว 50 เรื่อง ไฟล์ Word แก้ไขได้

ตัวอย่างวิจัยชั้นเรียนหน้าเดียวเรื่องที่ 4

“ ปัญหา เขียนหนังสือไม่สวย สะกดคำไม่ถูก”

ผู้ศึกษา

ชื่อ……………………………………………..สกุล………………………………………ตำแหน่ง……………………………โรงเรียน……………………………………………………………………….ปีการศึกษา…………………………………….

*****************

ปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาในชั้นเรียนหรืองานที่ตนเองรับผิดชอบ

            นักเรียนที่เรียนในแต่ละชั้น มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เขียนหนังสือไม่สวย สะกดคำไม่ถูก เขียนผิดสู่การบูรณาการคัดเขียนก่อนเรียนวิทย์

วิธีการแก้ปัญหา/วิธีการพัฒนา

1.ก่อนเรียนของแต่ละภาคเรียนในสัปดาห์แรกให้ผู้เรียน ฝึกการคัดเขียน จากกระดาษ ที่ครูเตรียมการไว้ ฝึกปฏิบัติ

2. นำผลงานที่สำเร็จมาตรวจสอบ

ผลการแก้ไข/ผลการพัฒนา

1.นักเรียนโดยภาพรวมเขียนหนังสือสวยขึ้น

2.การสังเกตการเขียนโครงงาน เขียนได้ถูกหลักการเขียน สวยงาม

ข้อเสนอแนะ

            ควรนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียนการสอนกับทุกวิชา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียว

ขอบคุณที่มา : คลังสื่อฟรี สำหรับคุณครู (kunkru.site)

Back to top button
error: Content is protected !!