วิจัยในชั้นเรียน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง2

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง2

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง2
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง2
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง2

ชื่อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2
สังกัดเทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ผู้วิจัย นางสาววิภาวัลย์ พงศาบวรลักษณ์
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 สังกัดเทสบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ปีที่วิจัย 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและ ปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู 2) หาแนวทางในการพัฒนา ศักยภาพการทำวิจัย ในชั้นเรียนของครู และ 3) ติดตามผลการพัฒนาสักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 สังกัดเทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ผู้ร่วมวิจัยได้แก่ ครูจำนวน 27 คน ปีการศึกษ1 2565 โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ดำเนินการ 2 วงรอบ ประกอบด้วย 4 ขั้นดอน คือ 1) การวางแผน (Plaming) 2) การปฏิบัติการ (Acion) 3) การสังเกตการณ์ (Observaion) และ 4) การสะท้อนกลับ (Rellecion) กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ร่ามวิจัย ประกอบด้วย ผู้วิจัยและผู้ร่ามวิจัย ราม 27 คนเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่
แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสังกต แบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้าง แบบนิเทศภายใบ และแบบตรวจผลงาน ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แค่ ก่าเฉลี่ย ร้อยละค่าส่วนเยี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพและปัญหาในการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 ดังนี้

1.1 สภาพการทำวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ครูส่วนใหญ่ยังรายงานการวิจัยในชั้นเรียนไม่เป็นทางการ ไม่เข้าใจขั้นตอนการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน และไม่มีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยอย่างกว้างขวาง

1.2 ปัญหาการทำวิจัขในชั้นเรียน พบว่า ครูส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียน

2. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 มี 2 แนวทาง คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน

3. ผลจากการพัฒนาศักยภาพ การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 สังกัด เทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบว่า

3.1 กลุ่มผู้ร่วมวิจัข มีศักยภาพในการทำวิจัขในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น พิจารณาจากผลการประเมินก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.81 คิดเป็นร้อยละ 49.31 และผลการประเมินหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.59 คิดเป็นร้อยละ 81.96 จึงมีค่าร้อยละความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 33.06

3.2 กลุ่มผู้ร่วมวิจัยสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้ทุกคน จำนวน คนละ 1 เรื่อง รวม 27 เรื่อง ผู้ร่วมวิจัยมีศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น

ขอบคุณที่มา : โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๒

Back to top button
error: Content is protected !!