หน้าแรก แผนการสอน แจกไฟล์ฟรี ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ป.1 -6

แจกไฟล์ฟรี ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ป.1 -6

แจกไฟล์ฟรี ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ป.1 -6

11703
0
แจกไฟล์ฟรี ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ป.1 -6
แจกไฟล์ฟรี ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ป.1 -6

แจกไฟล์ฟรี ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ป.1 -6

Active Learning

เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง
ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์
และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาพร  พฤฑฒิกุล, 2558)

ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ ActiveLearning

 เป็นดังนี้  (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2553)
1.  เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
2.  เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด
3.  ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
5.  ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6.  เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7.  เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง
8.  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิดรวบยอด
9.  ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน

ตัวอย่างแผนการสอน

แจกไฟล์ฟรี ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ป.1 -6
แจกไฟล์ฟรี ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ป.1 -6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดภาษาพาที (แบบที่ 1) ดาวน์โหลดไฟล์
แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดภาษาพาที (แบบที่ 2) ดาวน์โหลดไฟล์
แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดไฟล์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ดาวน์โหลดไฟล์
แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
แผนการจัดการเรียนรู้ ศิลปะ ดาวน์โหลดไฟล์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
ผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ดาวน์โหลดไฟล์
แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณไฟล์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

บทความก่อนหน้านี้แจกฟรี แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามประเด็นท้าทาย ใน วPA  4 แผน แก้ไขง่ายไฟล์ Word
บทความถัดไปแจกฟรี ตัวอย่างไฟล์โครงงานคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด doc 35 ตัวอย่าง จากโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่