แจกไฟล์สังคมศึกษาโครงการ

แจกฟรี ตัวอย่างไฟล์โครงงานคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด doc 35 ตัวอย่าง จากโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล

แจกฟรี ตัวอย่างไฟล์โครงงานคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด doc 35 ตัวอย่าง จากโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล

มาแล้ว ตัวอย่างไฟล์ โครงงานคุณธรรม ไฟล์ Word แก้ไขได้ มากกว่า 35 ไฟล์ ดาวน์โหลดฟรีในลิงก์ด้านล่าง เครดิตไฟล์ โรงเรียน ช้างกลางประชานุกูล

โครงงานคุณธรรม หรือ โครงงานความดี เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทำความดีมีคุณธรรมแบบเชิงรุก (Active Learning) โดยให้ผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้นี้เอง ผ่านเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach) โดยประเด็นที่เลือกทำโครงงานนั้นเกิดขึ้นมาจากความสนใจและความคิดริเริ่มของผู้เรียนเอง ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข (problem based) หรือเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ต้องการทำ (activity based) โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มที่ลงมือปฏิบัติงานจริง ด้วยความพากเพียรพยายามอย่างจดจ่อต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร (ต้องทำงานจริงไม่น้อยกว่า ๒ เดือน ในลักษณะวิจัยปฏิบัติการ (action research)นำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความเสื่อมทรามทางศีลธรรม และส่งเสริมการบ่มเพาะความดีมีคุณธรรมอย่าง
เป็นรูปธรรมและเป็นระบบ รวมทั้งการขยายความมีส่วนร่วมไปสู่บุคคลต่างๆ ในสถานศึกษาและชุมชนของตนเองหรือชุมชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยสรุป โครงงาน คุณธรรม คือ กระบวนการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ให้ผู้เรียนได้รวมกลุ่มกันคิดลงมือทำและเรียนรู้ด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้น ในการแก้ปัญหาและทำความดีต่างๆ ในชีวิตจริงของผู้เรียนเอง (problem/situation based หรือ activity-based learning) โดยเน้นที่กระบวนการกลุ่มที่ลงมือทำจริง ทำไปเรียนรู้ไป เมื่อทำเสร็จแล้วต้องมีการถอดบทเรียนสรุปผล และนำเสนอสู่สาธารณะ (เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ)

โครงงาน คุณธรรม จึงมีความแตกต่างจากกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยทั่วไปคือ ผู้เรียนต้องรู้สึกเป็นเจ้าของโครงงานตั้งแต่เริ่มต้น คิดริเริ่มเอง- ทำเอง มีที่มาที่ไปของแนวคิดในการทำโครงงานที่ชัดเจน (ไม่ใช่คิดทำอะไรขึ้นมาลอยๆ หรือ ทำตามคำสั่ง) เน้นกระบวนการกลุ่มเรียนรู้ให้เกิดการลงมือทำและเรียนรู้ไปด้วยกันตลอดสายไม่แยกส่วน

Related Articles

ดังนั้น โครงงาน คุณธรรมจึงน้นความสำคัญของทักษะการเรียนรู้ต่างๆ ของผู้เรียน ตั้งแต่ ทักษะการสังเกต การสำรวจ การสัมภาษณ์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดประเมิ้นค่า คิดสร้างสรรค์คิดนำเสนอ กระบวนการติดตามประเมินผล การถอดบทเรียน ตลอดจนทักษะการสื่อสารและนำเสนออย่างมีพลัง และที่สำคัญสำหรับโครงงานที่ทำต่อเนื่องหลายปี คือ กระบวนการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ให้ยังรู้สึกเป็นเจ้าของโครงงานที่พร้อมจะสานต่อ ต่อยอด ปรับปรุง เพิ่มเติม ขยายผล ต่อไปจึงสามารถสรุปเป็นแก่นการเรียนรู้โครงงาน คุณธรรมว่า “ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปัญญา”

แจกฟรี ตัวอย่างไฟล์โครงงานคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด doc 35 ตัวอย่าง จากโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
แจกฟรี ตัวอย่างไฟล์โครงงานคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด doc 35 ตัวอย่าง จากโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
แจกฟรี ตัวอย่างไฟล์โครงงานคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด doc 35 ตัวอย่าง จากโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
แจกฟรี ตัวอย่างไฟล์โครงงานคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด doc 35 ตัวอย่าง จากโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
แจกฟรี ตัวอย่างไฟล์โครงงานคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด doc 35 ตัวอย่าง จากโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
แจกฟรี ตัวอย่างไฟล์โครงงานคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด doc 35 ตัวอย่าง จากโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล

ความเป็นมาโครงการโรงเรียนคุณธรรม

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข


          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ได้กล่าวถึงศาสตร์พระราชาซึ่งเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุม เรื่องเอกลักษณ์ของชนชาติไทย เช่น การอ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นสุภาพชนความขยันหมั่นเพียร การซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นคุณงามความดีของคนไทยที่บรรพชนไทยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ศาสตร์พระราชาให้ข้อคิดการประพฤติปฏิบัติตนไว้ว่า อย่าคบคนด้วยฐานะ คบคนด้วยความดีมีมิตรภาพด้วยความรักความผูกพัน และขอให้มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณ ประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ ถ้าทุกคนปฏิบัติตนตามศาสตร์ของพระราชาแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ประเทศก็จะมีแต่คนดีและทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้า รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเกิดความสมดุล และยั่งยืน แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้กว่า 40 ปีที่ผ่านมา

เพื่อให้ประชาชนชาวไทยนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข จึงนับได้ว่า“ศาสตร์พระราชา”เป็นเสมือนองค์ความรู้ที่อยู่คู่แผ่นดินไทย ซึ่งล้วนมุ่งให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตนเป็น “คนดี” ทั้งคิดดี พูดดี ทำดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สุจริต มีวินัย และมีความสามัคคีซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดไป
          นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระราชกระแสรับสั่งต่อประชาชนชาวไทยให้ “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” พร้อมทั้งพระราชทานหลัก 3 ประการที่เกี่ยวกับครูและนักเรียนไว้ว่า
          “ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู”
          “ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเองและให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
          “ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”

          จากพระราชกระแสรับสั่งข้างต้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท ด้านการศึกษาเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้
           1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
           2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม
           3. มีงานทำ-มีอาชีพ
           4. เป็นพลเมืองดี

          เพื่อเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา และสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อมุ่งปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) พอเพียง 2) กตัญญู 3) ซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรม โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการคุณธรรม สพฐ. อย่างน้อยร้อยละ 35 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการคุณธรรม สพฐ. 
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยท่าน ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ได้ตระหนักถึงความสำคัญว่าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นโครงการที่ดี ต้องทำทันที ต้องทำพร้อมกัน ต้องทำทั้งหมด โดยมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบาย และมีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทั้งหมด จำนวน 127 โรงเรียน กับ 1 สาขา (ครบ 100%) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา

เป้าหมายโครงการโรงเรียนคุณธรรม

1. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้รับการยกระดับคุณภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม จนได้รับการยอมรับจากนักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ
2. โรงเรียนได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
3. โรงเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนดีมีที่ยืน
4. นักเรียนได้รับการคัดเลือกเจ้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก

ขอบคุณไฟล์ โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
error: Content is protected !!