โครงการแจกไฟล์

แจกไฟล์ รวมโครงการสถานศึกษาสีขาว ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยโรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป.กาญจบุรี เขต 3

แจกไฟล์ รวมโครงการสถานศึกษาสีขาว ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยโรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป.กาญจบุรี เขต 3

ความเป็นมาของห้องเรียนสีขาว

          ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศ

          พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืน การพนัน การทะเลาะวิวาท ติดเกม สื่อลามกอนาจาร ฟุ่มเฟือย และวัตถุนิยมเกินฐานะ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

          ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ ได้บูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการห้องเรียนสีขาวในสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครู อาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อนนักเรียนที่เป็นแกนนำเป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการให้คำปรึกษา ตักเตือนเพื่อน กระตุ้นเพื่อน ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนในเรื่องยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ  จึงต้องการให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว  จึงได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว  โดยใช้แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ของสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะช่วยเสริมให้สถานศึกษาได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีขาว

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้นักเรียน ที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษา แนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม จาก ผู้ที่เป็นแกนนำ และอาจารย์ที่ปรึกษา/ครูแนะแนว

๒. เพื่อให้มีนักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขที่เป็นสิ่งมัวเมาทั้งหลาย

 ๓. เพื่อให้ผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียนแกนนำประจำห้อง และครูอาจารย์ที่ปรึกษา/ครูแนะแนว ให้คำปรึกษา  แนะนำและให้การช่วยเหลือ การอบรม การสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผลโดยร่วมมือกันทุกฝ่าย

4.. สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพื้นที่การศึกษา มีการดำเนินการโครงการห้องเรียนสีขาว ตลอดจนเป็นฐานของการพัฒนาความรู้และค่านิยมที่ถูกต้อง

5. เพื่อลดปัญหาการระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอบายมุขที่เป็นสิ่ง    มัวเมาทั้งหลาย และปัญหาอุบัติภัย

          6. ครู /ครูแนะแนว ให้ความสำคัญกับโครงการห้องเรียนสีขาว มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้และทำความดีโดยมีความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

แนวทางการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว

          เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของห้องเรียนสีขาว สถานศึกษาแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบ หรือกำหนดมอบภาระงานให้กับคณะกรรมการ คณะทำงานซึ่งสถานศึกษาได้แต่งตั้งรับผิดชอบ ทั้งนี้ขอให้คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของห้องเรียนสีขาวให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

๑. กลยุทธ์ห้องเรียนสีขาว

การดำเนินงานของห้องเรียนสีขาวได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานภายในห้องเรียนมีองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน คือ มีแหล่งเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ การจัดการให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ เช่น จัดบอร์ด จัดทำสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว ฯลฯ  ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและอุบัติภัย นำสถานการณ์ข่าวสารทุกด้านมาเสนอให้เพื่อนนักเรียนรับฟัง

๑.๒ การดูแลช่วยเหลือ จัดให้มีนักเรียนแกนนำดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตอบสนองปัญหาของพฤติกรรมของนักเรียน ช่วยเหลือด้านการเรียนและให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้รายงานครูที่ปรึกษา

๑.๓ เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม นักเรียน ทุกคนจะต้องมีหลักธรรมคำสอนตามศาสนาที่ตนนับถือมาเป็นหลักยึดปฏิบัติในห้องเรียน เช่น พรหมวิหาร ๔ มีความเมตตา มีความกรุณา มีความมุทิตา และมีความอุเบกขา จะทำให้ทุกคนรักกันช่วยเหลือกัน

๑.๔ กิจกรรมสร้างสรรค์ มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่จะช่วยให้มีความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมกับยาเสพติด หรือสื่อลามกอนาจาร เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมตามที่กลุ่มสนใจร่วมกันจัดทำมาเพื่อพัฒนาร่างกาย และจิตใจ รวมทั้งกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๒. การจัดองค์กรภายในห้องเรียนสีขาว

การขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง ๔ ด้าน ของห้องเรียนสีขาว คือ มีแหล่งเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม จะต้องมีกลไกของการขับเคลื่อนในรูปของการจัดองค์กรภายในห้องเรียน ประกอบด้วยโครงสร้างของแกนนำนักเรียนแบ่งออกเป็น ๔ ฝ่าย คือ

๒.๑ ฝ่ายการเรียน

๒.๒ ฝ่ายการงาน

๒.๓ ฝ่ายสารวัตรนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม

๒.๔ ฝ่ายกิจกรรม

๒.๑ ฝ่ายการเรียน มีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือในด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียน การบ้าน โครงงาน หรือปัญหาการเรียนในห้องเรียน ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้คำแนะนำ คำอธิบาย ชี้แนะ แหล่งเรียนรู้ และนำเสนอครูที่ปรึกษา/ครูแนะแนว โดยมีกระบวนการทำงานดังนี้

1) จัดตั้งทีมงานแกนนำรับผิดชอบฝ่ายวิชาการของห้องเรียน

2) ทีมงานแกนนำมีกระบวนการช่วยเหลือเพื่อนฝ่ายวิชาการของห้องเรียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น กิจกรรมซ่อมเสริมทางวิชาการ

3) ทีมงานแกนนำจัดทำแหล่งเรียนรู้/มุมความรู้/ป้ายนิเทศในห้องเรียน

4) ทีมงานแกนนำจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนทุกคนในห้องเรียน

๒.๒ ฝ่ายการงาน มีภาระหน้าที่ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียน จัดสภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่าเรียน และป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน  โดยมีกระบวนการทำงาน ดังนี้

1) จัดตั้งทีมงานแกนนำรับผิดชอบฝ่ายการงานของห้องเรียน

2) ทีมแกนนำดูแลพื้นที่ภายในห้องเรียน เช่น ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน

3) ทีมแกนนำดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยในห้องเรียน

4) ทีมแกนนำจัดทำสมุดบันทึกกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทั้ง 4 ฝ่ายตามโครงสร้างห้องเรียนสีขาว

๒.3 ฝ่ายสารวัตรนักเรียน  มีภาระหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับ เช่น ห้องน้ำ หรือที่บริเวณอาคาร แหล่งที่ไปมั่วสุมสูบบุหรี่ ดูแลเพื่อน หากมีพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งปัญหาส่วนตัวในด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการห้องเรียนแก้ไข แต่หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้นักเรียนบอกครูที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขต่อไป โดยมีกระบวนการทำงาน ดังนี้

1) จัดตั้งทีมงานแกนนำรับผิดชอบฝ่ายสารวัตรนักเรียนของห้องเรียน

2) ทีมงานแกนนำจัดกระบวนการดำเนินงานฝ่ายสารวัตรนักเรียน

3) ทีมงานแกนนำกำหนดมาตรการในการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนในห้องเรียน

4) ทีมงานแกนนำจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้องเรียน

2.4ฝ่ายกิจกรรม มีภาระหน้าที่ในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทั้งในห้องเรียน และกิจกรรมในทุกระดับชั้น เช่น การเล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพื่อน ๆ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  โดยมีกระบวนการทำงาน ดังนี้

1) จัดตั้งทีมงานแกนนำรับผิดชอบฝ่ายกิจกรรมของห้องเรียน

2) ทีมแกนนำจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในห้องเรียน

3) ทีมแกนนำให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา

4) ทีมแกนนำให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา

แจกไฟล์ รวมโครงการสถานศึกษาสีขาว ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยโรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป.กาญจบุรี เขต 3

ดาวน์โหลดคู่มือห้องเรียนสีขาว

ขอบคุณที่มา ::  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!