เอกสารเอกสารวิชาการโครงการ

แจกฟรี รวมไฟล์โครงการกลุ่มบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทาง ตัวอย่าง 6 โครงการ แก้ไขได้ ไฟล์ Word

แจกฟรี รวมไฟล์โครงการกลุ่มบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทาง ตัวอย่าง 6 โครงการ แก้ไขได้ ไฟล์ Word

งานบุคลากรเป็นงานหนึ่งในงานสำคัญในโรงเรียน ทำให้งานต่างๆ ในโรงเรียนประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรการสร้างคำขวัญและกำลังใจ

  •      งานทะเบียนประวัติ 
  •      งานสารสนเทศด้านบุคลากร
  •      งานจัดทำทะเบียนคุมวันลา
  •      งานจัดทำข้อมูลวันลา
  •      งานจัดทำทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  •      งานแต่งตั้งบุคลากร
  •      งานพัฒนา และส่งเสริมบุคลากร
  •      งานแต่งตั้ง / โอนย้า
  •      งานเลื่อนระดับ ปรับตำแหน่ง
  •       งานบำรุงขวัญ และกำลังใจ     

บทบาทของงานบุคลากร

1.  ประกาศ ประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายให้ทราบดังนี้

           – การแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงหน้าที่ภายในโรงเรียน

          – การยกเลิกคำสั่ง ปรับเปลี่ยนระเบียบ และแนวปฏิบัติใหม่ของโรงเรียน

          –  การประชาสัมพันธ์ ระเบียบคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งจรรยาบรรณครูและเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู หรือแนวปฏิบัติใหม่

      2.  งานทะเบียนประวัติและการโอนย้ายบุคลากร

      3.  งานระเบียบวินัย จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติของบุคลากร

     4.  ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ศึกษาพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

           – จัดอบรม ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษาดุงาน 

           – จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อความรักสามัคคีในหมู่คณะ

      5.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

      6.  ประสานงานกับทุกฝ่าย และเก้บข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

           เพื่อเสนอคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

      7.  ประสานงานทุกเรื่องให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน

      8.  งานการเลื่อนตำแหน่งระดับให้สูงขึ้นของยุคลากร

      9.  การพิจารณาความดีความชอบ           

ตัวอย่างโครงการ

– โครงการประชาสัมพันธ์
– โครงการพัฒนาบริหารงานบุคคล
– โครงการระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
– โครงการสารสนเทศ
– โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
– โครงการส่งเสริมสุขภาพ

แจกฟรี รวมไฟล์โครงการกลุ่มบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทาง ตัวอย่าง 6 โครงการ แก้ไขได้ ไฟล์ Word

ไฟล์โครงการกลุ่มบุคคล

แจกฟรี รวมไฟล์โครงการกลุ่มบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทาง ตัวอย่าง 6 โครงการ แก้ไขได้ ไฟล์ Word

ตัวอย่างโครงการประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างไฟล์โครงการกลุ่มบริหารบุคคล
โครงการกลุ่ม บริหารบุคคล

ขอบคุณที่มา Facebook : ห้องสื่อครูต้นคอม5

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
error: Content is protected !!