เอกสารเอกสารวิชาการโครงการ

แจกฟรี รวมไฟล์โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทาง ตัวอย่าง 7 โครงการ แก้ไขได้ ไฟล์ Word

แจกฟรี รวมไฟล์โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทาง ตัวอย่าง 7 โครงการ แก้ไขได้ ไฟล์ Word

การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษา มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มบริหารทั่วไป

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.1 งานธุรการ งานจัดระบบบริหารพัฒนาองค์กร งานจัดระบบควบคุมภายใน
งานรับนักเรียนและงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
1.2 งานประสานพัฒนาเครือข่ายการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.3 งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และจัดทำสำมะโนผู้เรียน
1.4 งานประสานราชการที่เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารทั่วไปกับเขตพื้นที่การศึกษา
และหน่วยงานอื่น
1.5 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มงานบริหารอาคารสถานที่
2.1 งานบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม
2.2 งานบริการสาธารณะในสถานศึกษาและทั่วไป
2.3 งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
2.4 งานประสานราชการที่เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารอาคารสถานที่กับเขตพื้นที่การศึกษา
และหน่วยงานอื่น
2.5 งานรักษาความปลอดภัย
2.6 งานอนามัยโรงเรียน
2.7 งานโภชนาการ
2.8 งานโสตทัศนูปกรณ์
2.9 งานห้องสมุด
2.10 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตัวอย่างโครงการ

– โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
– โครงการป้องกันยาเสพติด
– โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารทั่วไป
– โครงการยานพาหนะ
– โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
– โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา
– โครงการอาคารสถานที่

แจกฟรี รวมไฟล์โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทาง ตัวอย่าง 7 โครงการ แก้ไขได้ ไฟล์ Word

ไฟล์โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป

ตัวอย่างโครงการงานอาคารสถานที่

ขอบคุณที่มา Facebook : ห้องสื่อครูต้นคอม5

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
error: Content is protected !!