เอกสารเอกสารวิชาการโครงการ

แจกฟรี รวมไฟล์โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อใช้เป็นแนวทาง ตัวอย่าง 5 โครงการ แก้ไขได้ ไฟล์ Word

แจกฟรี รวมไฟล์โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อใช้เป็นแนวทาง ตัวอย่าง 5 โครงการ แก้ไขได้ ไฟล์ Word

การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ คล่องตัว สามารถริหารการจัดการศึกษาได้สะดวด รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ โรงเรียนนิติบุคคล นอกจากมีอำนาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว ยังมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 กฎหมาย
การศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดให้ โรงเรียนนิติบุคคลมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนนิติบุคคลในกิจการทั่วไปของโรงเรียนที่เกี่ยวกับ
  บุคคลภายนอก
 2. ให้โรงเรียนมีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุง รักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มี
  ผู้บริจาคให้ ว้นแต่การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้โรงเรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
 3. ให้โรงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือดำเนินการทางทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ ที่มีผู้อุทิศให้หรือ
  โครงการซื้อแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา
 4. กรณีโรงเรียนดำเนินคดีเป็นผู้ฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง ผู้บริหารจะต้องดำเนินคดีแทน
  สถานศึกษาหรือถูกฟ้องร่วมกับสถานศึกษา ถ้าถูกฟ้องโดยมิได้อยู่ในการปฏิบัติราชการ ในกรอบอำนาจ
  ผู้บริหารต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว
 5. โรงเรียนจัดทำงบดุลประจำปีและรายงานสาธารณะทุกสิ้นปีงบประมาณ

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหา ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทาง การศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน

ตัวอย่างโครงการ

– โครงการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ
– โครงการบริหารพัสดุ สินทรัพย์และสาธารณูปโภค
– โครงการพัฒนางานงบประมาณ
– โครงการสารบรรณ
– โครงการธนาคารโรงเรียน

แจกฟรี รวมไฟล์โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อใช้เป็นแนวทาง ตัวอย่าง 5 โครงการ แก้ไขได้ ไฟล์ Word

ไฟล์โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ

แจกฟรี รวมไฟล์โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อใช้เป็นแนวทาง ตัวอย่าง 5 โครงการ แก้ไขได้ ไฟล์ Word

ตัวอย่างโครงการสารบรรณ

ตัวอย่างโครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ตัวอย่างโครงการสารบรรณ

ขอบคุณที่มา Facebook : ห้องสื่อครูต้นคอม5

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
error: Content is protected !!