แผนการสอนแจกไฟล์

เผยแพร่ ตัวอย่าง แผนการสอนที่เป็นประเด็นท้าทาย ว.PA ยังไม่มีวิทยฐานะ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการแล้ว โดยคุณครูปิยะพงษ์ เกิดศิริ

เผยแพร่ ตัวอย่าง แผนการสอนที่เป็นประเด็นท้าทาย ว.PA ยังไม่มีวิทยฐานะ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการแล้ว โดยคุณครูปิยะพงษ์ เกิดศิริ

ขอนำเสนอ ตัวอย่าง แผนการสอนที่เป็นประเด็นท้าทาย ว.PA ผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการแล้ว โดยนายปิยะพงษ์ เกิดศิริ ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดพรานนก

ชื่อประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกทศนิยม รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101

1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

สภาพการจัดการเรียนรู้เรื่องเรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกทศนิยม ของนักเรียนระดับ ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 จะเป็นการหาผลบวกของทศนิยมจากโจทย์ปัญหา เมื่อนักเรียนต้องการหาคำตอบ นักเรียนเกิดปัญหาในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ปัญหาดังกล่าวเกิดจากนักเรียนไม่ได้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง เมื่อพบ สถานการณ์ต่าง ๆ ในโจทย์ปัญหาจึงไม่สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในตัวชี้วัด ค 1.1 ป.6/10 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล

2.1 วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกทศนิยม ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2561) และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดพรานนก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564

2.2 ปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้เรื่องทศนิยม โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและกำหนด เนื้อหาเพื่อความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ดังนี้

  • การหาวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
  • การแก้โจทย์ปัญหาเพื่อหาคำตอบ 2.3 เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกทศนิยม ตามเนื้อหาที่กำหนดในหน่วย การเรียนรู้ โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ที่ให้ผู้เรียนได้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นรองรับสภาพการจัดการเรียนรู้ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ที่มี ข้อจำกัด เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 2.4 สร้างสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING โดยเป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนสามารถค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 2.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกทศนิยม 2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้างต้น โดยมีผู้บริหาร หรือครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น เพื่อนำผลไปใช้ในการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ 2.6 ประเมินผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกทศนิยม 2.7 ปรับปรุงหรือพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากขึ้น ตามผลการสะท้อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง

3.1 เชิงปริมาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจำนวนร้อยละ 70 ขึ้นไปจากจำนวนนักเรียน ทั้งหมดที่ได้เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING

3.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และนำองค์ความรู้มาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

การจัดการเรียนในห้องเรียนโดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING
สภาพการจัดการเรียนรู้เรื่องเรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกทศนิยม ของนักเรียนระดับ ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 จะเป็นการหาผลบวกของทศนิยมจากโจทย์ปัญหา เมื่อนักเรียนต้องการหาคำตอบ นักเรียนเกิดปัญหาในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ปัญหาดังกล่าวเกิดจากนักเรียนไม่ได้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง เมื่อพบ สถานการณ์ต่าง ๆ ในโจทย์ปัญหาจึงไม่สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในตัวชี้วัด ค 1.1 ป.6/10 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เอกสารหลักฐาน และ คลิปการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างไฟล์

เผยแพร่ ตัวอย่าง แผนการสอนที่เป็นประเด็นท้าทาย ว.PA ยังไม่มีวิทยฐานะ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการแล้ว โดยคุณครูปิยะพงษ์ เกิดศิริ
เผยแพร่ ตัวอย่าง แผนการสอนที่เป็นประเด็นท้าทาย ว.PA ยังไม่มีวิทยฐานะ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการแล้ว โดยคุณครูปิยะพงษ์ เกิดศิริ
เผยแพร่ ตัวอย่าง แผนการสอนที่เป็นประเด็นท้าทาย ว.PA ยังไม่มีวิทยฐานะ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการแล้ว โดยคุณครูปิยะพงษ์ เกิดศิริ

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา :: ประเมิน PA ครูปิยะพงษ์ เกิดศิริ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!