หลักสูตรแจกไฟล์แผนการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ พร้อมแปลผล ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ พร้อมแปลผล ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

การประเมินหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง การประเมินรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ ความเชื่อมโยงระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล ระเด็นและหลักเกณฑ์การประเมิน รวมไปถึงสื่อการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกัน เป็นต้น

คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ
ระดับการประเมิน
4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมากที่สุด
3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมาก
2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมน้อย
1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมน้อยที่สุด

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ /ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้
4. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้
5. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
6. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน หรือภาระงานได้
8. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
9. ประเด็นและหลักเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
10. สื่อการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ พร้อมแปลผล ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ พร้อมแปลผล ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา :: www.kruchiangrai.net

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!