บทความ

นายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกหน่วยงานราชการ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ฯ ทุกวันจันทร์ และในโอกาสเหมาะสม แทนการแต่งกายด้วยแบบฟอร์มราชการ พรัอมประดับธงตราสัญลักษณ์หน้าหน่วยงาน ในปี 2567

นายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกหน่วยงานราชการ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ฯ ทุกวันจันทร์ และในโอกาสเหมาะสม แทนการแต่งกายด้วยแบบฟอร์มราชการ พรัอมประดับธงตราสัญลักษณ์หน้าหน่วยงาน ในปี 2567

นายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกหน่วยงานราชการ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ฯ ทุกวันจันทร์ และในโอกาสเหมาะสม แทนการแต่งกายด้วยแบบฟอร์มราชการ พรัอมประดับธงตราสัญลักษณ์หน้าหน่วยงาน ในปี 2567 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การเเต่งกายเพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กราบเรียน/เรียน รอง – นรม, รัฐ – นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๕๑๕/ว ๗- ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) เกี่ยวกับเรื่อง การตกแต่งสถานที่ประดับไฟและธงเฉลิมพระเกียรติ และการใช้ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายกรัฐมนตรีเสนอว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย การตกแต่งสถานที่ การประดับไฟและธง รวมทั้งการใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เหมาะสม ถูกต้อง และสมพระเกียรติ นั้น ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ขอความร่วมมือให้บุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ แทนการแต่งกายปกติในทุกวันจันทร์ที่เป็นวันทำการรวมทั้งในวันหรือในโอกาสอื่นที่เหมาะสม โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีทุกท่านกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

๒. ขอความร่วมมือและเชิญชวนให้องค์กร หน่วยงาน ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีด้วยการแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เหมาะสม ถูกต้อง โดยพร้อมเพรียงกันด้วย

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกหน่วยงานราชการ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ฯ ทุกวันจันทร์ และในโอกาสเหมาะสม แทนการแต่งกายด้วยแบบฟอร์มราชการ พรัอมประดับธงตราสัญลักษณ์หน้าหน่วยงาน ในปี 2567
นายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกหน่วยงานราชการ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ฯ ทุกวันจันทร์ และในโอกาสเหมาะสม แทนการแต่งกายด้วยแบบฟอร์มราชการ พรัอมประดับธงตราสัญลักษณ์หน้าหน่วยงาน ในปี 2567

สามารถดาวน์โหลด https://www.soc.go.th/wp-content/uploads//2024/02/ว-80.pdf

ขอบคุณที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!