ภาษาไทย

แจกไฟล์ แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ป.1-ป.6 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์ แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

ด้วยภาวะปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสารก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้เด็กไทยและเยาวชนไทยได้รับวัฒนธรรมต่างชาติไม่ทางตรงก็ทางอ้อมและวัฒนธรรมเหล่านั้น ได้ซึมซาบเข้าไปในวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ จึงเห็นควรเร่งส่งเสริมคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึงความเป็นชาติไทยที่แท้จริง และรักการเรียนภาษาไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด้กไทยอย่างยั่งยืน(แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕) ขึ้น โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น ตลอดจนมีความตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง ตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยได้จัดทำแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การอ่านและการเขียนภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง)ขึ้น ประกอบด้วย

ชุดที่ ๑ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
ชุดที่ ๒ การประสมคำ
ชุดที่ ๓ คำที่มีตัวสะกด
ชุดที่ ๔ คำควบกล้ำ

เกณฑ์ประเมินผลการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

๑. สาระที่นำมาประเมินการอ่านการเขียน

๑) สาระที่นำมาประเมินการอ่านการเขียนใช้แบบประเมินจัดเป็นคำ ประโยค และข้อความ ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ทั่วไป สามารถอ่านข้อความที่พิมพ์อย่างปกติ โดยไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างคำทุกคำ

๒) ความยากง่ายของสาระที่นำมาประเมินการอ่านการเขียน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ ใช้คำจากบัญชีคำพื้นฐาน ซึ่งกรมวิชาการเดิม เคยวิจัยไว้ และหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓

บัญชีคำพื้นฐาน ที่สามารถนำคำมาจัดทำเป็นเกณฑ์ประเมินผลการอ่านการเขียน
ได้กำหนดจำนวนคำไว้ดังนี้

  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๙๕๐ คำ (คำพื้นฐานชั้นปฐมวัยหรือเด็กเล็ก จำนวน๒๔๒ คำ รวมกับคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๗๐๘ คำ)
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๒,๐๔๓ คำ (คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๙๕๐ คำ รวมกับคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑,๐๙๓ คำ )
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๓,๒๕๓ คำ (คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๒,๐๔๓ คำ รวมกับคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑,๒๑๐ คำ)
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวนประมาณ ๗,๐๐๐ คำ โดยใช้คำพื้นฐานของช่วงชั้นที่ ๑ ( คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ) ทั้งหมดจำนวน ๓,๒๕๒ คำ และคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ประมาณ ๓,๗๔๘ คำ

๓) วิธีประเมินการเขียน ให้เขียนตามคำบอก เรียบเรียงประโยค ข้อความ เรื่องราว หรือเรียบเรียงตามความคิดและจินตนาการ

๒. เกณฑ์ผ่านการประเมิน

๑) การอ่าน
ออกเสียงคำ ประโยค และข้อความได้ถูกต้อง เว้นวรรคตอนถูกต้อง อย่างน้อย ร้อยละ ๖๐ ของจำนวนคำที่อ่าน

ตัวอย่าง
อ่านข้อความ หรือเรื่องราวที่บรรจุคำ ประมาณ ๑๐๐–๑๕๐ คำ หรือ ๑๐ บรรทัด ในหนึ่งหน้ากระดาษ เอ ๔ ตัวพิมพ์ขนาด ๒๘ พอยท์ นักเรียนสามารถ

– ออกเสียงคำ ประโยค และข้อความได้ถูกต้อง ร้อยละ ๖๐ คือ ประมาณ ๖๐ – ๙๐ คำ (คำซ้ำกันถ้าผิด นับเป็น ๑ คำ)

– ใช้เวลาไม่เกิน ๕ นาที – ถ้าอ่านผิด อ่านเดา หรือหยุดสะกดคำ (ประมาณ ๔ – ๕ วินาที ต่อ คำ )

รวมแล้วไม่เกิน ๑๐ คำ

๒) การเขียน
เขียนคำ ประโยค และข้อความได้ถูกต้อง อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจำนวนคำที่เขียน (คำซ้ำกันถ้าเขียนผิด นับ ๑ คำ)

แจกไฟล์ แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

ขอบคุณ :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๒

Back to top button
error: Content is protected !!