หลักสูตร

ลิ้งค์ดาวน์โหลด “รวมเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง” โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

เลือกเนื้อหาที่ต้องการอ่าน

ลิ้งค์ดาวน์โหลด “เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง” โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ลิ้งค์ดาวน์โหลด “รวมเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง” โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ลิ้งค์ดาวน์โหลด “รวมเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง” โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาไทย)
https://drive.google.com/file/d/1mKyU6tkVWlL5b6vfwHNEzqkcqVXf_H-m/view

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
https://drive.google.com/file/d/1SjQZqQbmU52DP1ODySpOmVEcUzW-7xP7/view

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5TUZwdE5nRDJ1dDg/view?resourcekey=0-z4Xe54UN1Y3FxUAEDcywZw

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5Z202Wmw5S1dvOGM/view?resourcekey=0-5dzEmHF7yipsPKfkZShqjw

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5TmdNMzJNajNfM1k/view?resourcekey=0-QzwshF0QQffpY0dqZda6jw

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5dnpJVmlyaHUyeXM/view?resourcekey=0-rqdIh8mEaIiQARARcgnAnA

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5em9mOEFXaU5vRjg/view?resourcekey=0-8UYYTngHO6XEYwKLSYa5tQ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5a1l3eVFpUFpmM0U/view?resourcekey=0-UBYxbltI7N6A3cEoMigXJQ

มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ลิ้งค์ดาวน์โหลด “รวมเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง” โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
https://drive.google.com/file/d/1MDQEDkqGs01PnyzqEnyTVVNTS776ObCz/view

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
https://drive.google.com/file/d/1F4_wAe-ZF13-WhvnEAupXNiWchvpcQKW/view

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
https://drive.google.com/file/d/1_ALwE9xuCL3Fjet3XI4gYjBj8p_1zLaA/view

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
https://drive.google.com/file/d/1uKcNtZr8G94vPOv19ftTKp2g2jq6Y7W3/view

เอกสารประกอบหลักสูตร

ลิ้งค์ดาวน์โหลด “รวมเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง” โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
https://drive.google.com/file/d/1sT2vOQeRinY–F24YfWYEU3FrzsBQVPa/view

แนวปฏิบัติการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
https://drive.google.com/file/d/16Aws_eQLYsDXXGZZtDm8_a9kpkFoDiZI/view

แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
https://drive.google.com/file/d/1qnUliLfD2G3AMohwdDqQf1nz5rqOz3-z/view

แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
https://drive.google.com/file/d/17TcPgMXaFgw9Kibyq8jWEB2O5IY3TTZN/view

แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
https://drive.google.com/file/d/1uhNI6FmDnQbRrR33-ZM8AJ9yAisWpggY/view

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
https://drive.google.com/file/d/1S4qigOH7kRndIeeRGOgG9mPNYC-gxdMf/view

แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
https://drive.google.com/file/d/12vwn-aGT0tAghq4LpAENGzk8MWz5C4sl/view?usp=drivesdk

คำสั่ง สพฐ. ที่ 921/2560 เรื่องยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้
https://drive.google.com/file/d/19xkmIK0bmefRl6uYd8B_9xkQ-oWZayI-/view

คำสั่ง สพฐ.ที่ 922/2560 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
https://drive.google.com/file/d/1Kqiyc_s4ZXoeHXXYmscMpzFNMo0jUsRj/view

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5Ul9yc0o5TG43Um8/view?resourcekey=0-NgHQATdzTf14c96pRTAy5g

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5ME1jWXd4OEFneUE/view?resourcekey=0-YQepD1pzFyRvzaoU15xYIg

หนังสือสาระสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2,3 และ ม.ปลาย (4 – 6) และคู่มือครูสำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

สาระสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://drive.google.com/file/d/1sA1TC5-bpsq3-3nB68qIYU-DTC9raXu_/view

สาระสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
https://drive.google.com/file/d/16KGe1lD9On32WgZecM5DREdG6maSh1Cd/view

สาระสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
https://drive.google.com/file/d/15eTGPDawHApO3_zIgP-28AWAhsW0uI6S/view

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
https://drive.google.com/file/d/1gWi0QexRp3fbC8H4_bYOc2_p9pYEE42p/view

คู่มือ แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
https://drive.google.com/file/d/1lkbLE1MgOYSpjRipIeTPQ_pyK2SPtozJ/view

คู่มือครูการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สุขภาวะ
https://drive.google.com/file/d/1Yxofl46VWT-qC71piItJ8RBdFNBAL8zv/view

การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ในต่างประเทศที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

https://drive.google.com/file/d/1yCuzNeKZrwJZmk9ffMGu_28g7leKtGyf/view?usp=sharing

รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนากรอบการดำเนินงานหลักสูตรฐานสมรรถนะ สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย

https://drive.google.com/file/d/1FuapBWZpiw_vaDS9EGhy1F4FCJ5MSzQU/view?usp=sharing

รายงานฉบับสมบูรณ์การวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1eIkuG5y2O68hDorvcLZDI93ZeEgY14Qz/view?usp=sharing

ขอบคุณที่มา : Facebook วิษณุ ทรัพย์สมบัติ

Back to top button
error: Content is protected !!