หลักสูตร

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม พุทธศักราช 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม พุทธศักราช 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

เผยแพร่ เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ฉบับนี้ เป็นการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) (เสริมสมรรถนะ) เฉพาะเนื้อหารายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่นและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ภายในเล่มมีรายละเอียดประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน สมรรถนะหลัก ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา (เสริมสมรรถนะ) โครงสร้างรายวิชา หลักการวัดและประเมินผลการเรียน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน เอกสารหลักฐานการศึกษา ดังนั้นผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อบุคคลที่ต้องการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related Articles

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม พุทธศักราช 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ขอบคุณที่มา :: เผยแพร่ผลงาน ครูรัชนีวรรณ เครือข่ายการเรียนรู้ L&L

Back to top button
error: Content is protected !!