event

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL) วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 รับเกียรติบัตร จาก Starfish Labz

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL) วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 รับเกียรติบัตร จาก Starfish Labz

พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้! มาสร้างความสุขในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนด้วย BBL กันเถอะ เชิญชวนครูทุกท่านเข้าร่วม Workshop ออนไลน์ฟรี ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ “พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)” เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning) และการพัฒนาทักษะการคิด การใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน

ครู เป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่นำพาผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ได้ การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข คนเป็นครูต้องเข้าใจสมองของผู้เรียนว่าเรียนรู้ได้อย่างไร จึงจะสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของผู้เรียนของตนได้การเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของสมองของผู้เรียน รวมถึงเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning), การพัฒนาทักษะการคิด การใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน จะทำให้ครูมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีเป้าหมาย ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ครูมีความสุขในการสอน ส่งผลให้เป็นห้องเรียนมีความสุขอย่างแท้จริง

เสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL) วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 รับเกียรติบัตร จาก Starfish Labz

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอบคุณที่มา : เรียนออนไลน์กับ Starfish Labz รวมหลักสูตรพัฒนาตนเอง

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!