ครูผู้ช่วยบทความ

หลักสูตรอ่านสอบบรรจุครูผู้ช่วย สอบอะไรบ้าง เตรียมสอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ.

หลักสูตรอ่านสอบบรรจุครูผู้ช่วย สอบอะไรบ้าง เตรียมสอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ.

ขอนำเสนอหลักสูตรอ่านสอบครูผู้ช่วย ปัจจุบันล่าสุดเกณฑ์ สอบบรรจุครู 2565 สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. เกณฑ์การสอบแข่งขัน สอบบรรจุ เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2566 สอบครูผู้ช่วย 66 ต้องสอบกพไหม โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตาม ว14/2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดร่างไว้ดังนี้

หลักสูตรอ่านสอบบรรจุครูผู้ช่วย สอบอะไรบ้าง
หลักสูตรอ่านสอบบรรจุครูผู้ช่วย สอบอะไรบ้าง

หลักสูตรอ่านสอบบรรจุครูผู้ช่วย

สอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ก

หลักสูตรอ่านสอบบรรจุครูผู้ช่วย สอบอะไรบ้าง สอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน ซึ่งแบ่งเป็นข้อสอบปรนัย 3 ส่วน คือ

1. ความสามารถในการวิเคราะห์ (100 คะแนน)

ในส่วนนี้การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา คือ การใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารและ ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความหมาย ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อยๆ ได้แก่

1.1) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม 

ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

1.2) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

2. ทักษะภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)

ในส่วนนี้เป็นการวัดความเข้าใจหลักการสื่อสาร ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ ในการใช้ศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท รวมไปถึงการวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้นอีกด้วย

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)

วัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

สอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข

หลักสูตรอ่านสอบบรรจุครูผู้ช่วย สอบอะไรบ้าง สอบ ภาค ข เป็นการสอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีคะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 1. มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (100 คะแนน)
  เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

1.1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

1.3) หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

1.4) การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

1.5) การออกแบบและการดำเนินการเกี่วกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

 1. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (75 คะแนน)
  เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
 2. ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (25 คะแนน)
  เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

3.1) กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

 1. รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
 2. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
 3. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
 4. กฎหมายว่าด้วยระเบียข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 5. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 6. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 7. กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
 8. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย

3.2) แนวทางปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 2. แผนการศึกษาแห่งชาติ
 3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

สอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ค

หลักสูตรอ่านสอบบรรจุครูผู้ช่วย สอบอะไรบ้าง สอบภาค ค เป็นประเมินจากการสัมภาษณ์ โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งในส่วนนี้วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (25 คะแนน)
  เป็นประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้

1.1) บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา

1.2) วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา

1.3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู

 1. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (25 คะแนน)
  ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน ดังนี้

2.1) ประวัติการศึกษา

2.2) ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

2.3) การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ

 1. ความสามารถด้านการสอน (50 คะแนน)
  ประเมินจากการสอบสาธิต การปฏิบัตการสอน โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอในขณะประเมินไว้เป็นหลักฐานด้วย ดังนี้

3.1) การวิเคราะห์หลักสูตร การออแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้

3.2) ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทของชั้นเรียน

3.3) ทักษะการใช้คำถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน

3.4) การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

3.5) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

เทคนิคอ่านสอบครูผู้ข่วย อ่านสอบอย่างไรให้ได้บรรจุ

10 เทคนิคพิชิตคะแนนเต็ม เตรียมตัวสอบรรจุครูผู้ช่วยให้ประสบความสำเร็จ

1.ทำความเข้าใจกับการสอบครูผู้ช่วย
ปัจจุบันการสอบเพื่อรับเข้าเป็นข้าราชการครูมีหลายสังกัด ทั้ง สพฐ กทม หรือ ท้องถิ่น
-ภาค ก. วิชาความสามารถทั่วไป-วิชาความรอบรู้ -วิชาอุมดมการณ์ความเป็นครู     -ภาค ข. วิชาการศึกษา และ วิชาชีพเฉพาะ/วิชาเอกที่เราเรียนมา 
-ภาค ค. ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ง่ายๆ คือ สัมภาษณ์  

โดยการคัดเลือกครูคืนถิ่น จะคัดเอาคนที่มีเกรด 3.00+ ขึ้น ได้แก่ วิชาเอก 3.00+ วิชาชีพครู 3.00+ และ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00+ จึงจะมีสิทธิ์สอบ ไม่มีขึ้นบัญชี
เอาเฉพาะคนที่สอบได้แล้วจะได้รับการบรรจุทันที

2.เลือกหนังสือที่เป็น “สรุป”สำหรับสอบครูผู้ช่วย
เลือกหนังสือที่อ่านสรุปแล้ว เข้าใจง่าย จบครบในเล่มเดียว

3.ติวเตอร์ สู่เส้นทางสอบครูผู้ช่วย
ทั้งนี้หากมีติวเตอร์จะช่วยให้เรารุ้แนวข้อสอบได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้คะแนนเราถึงเป้าได้ง่าย แต่หากมีเวลามากพอก็สามารถอ่านหนังสือเพื่อทำการสอบเองได้ครับ

4.จัดลำดับการอ่านหนังสือสอบ เตรียมพร้อมลุยสนามสอบครูผู้ช่วย

4.1 วิชาเอก 
โดย 5 วิชาหลักสามารถหาโหลดได้จาก เว็บ สทศ. และ ตามเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสอบครูผู้ช่วย
4.2 ความสามารถทั่วไป
เน้วิชาคณิตศาสตร์ให้มากๆ
4.3 กฏหมาย ให้ทำความเข้าใจพอสังเขป ให้รับรู้เป็นพื้นฐาน
4.4 ความรอบรู้ ติดตามข่าวสาร อัพเดทสถานการณ์ส่วนตัว
4.5 วิชาชีพครู
เป็นวิชาที่เราสามารถทำคะแนนได้ง่าย ให้อ่านไปให้เยอะเพื่อเก็บคะแนนให้เต็ม
4.6 วิชาการศึกษา
ที่ให้อ่านสุดท้าย เพราะเนื้อหาค่อนข้างตายตัวไม่เปลี่ยนแปลง จะเน้น ทฤษฎีต่างๆ ของนักวิทยาการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอน และ 
งานวิจัย ( CIPPA model มักออกบ่อย )
4.7 ส่วนของครูคืนถิ่น ให้อ่านภาอังกฤษเยอะๆ แนะนำให้ อ่านเป็นแบบ reading และหัดจับใจความสำคัญ หัดเขียน writing บ่อยๆ

5.แบ่งเวลาในการอ่านหนังสือและทบทวน

6.เริ่มอ่านสอบทำความเข้าใจอย่างจริงจัง

7.ทำข้อสอบพร้อมลุยสนามสอบครูผู้ช่วย เพราะหากยิ่งเราฝึกทำข้อสอบบ่อยๆ จะยิ่งทำให้เกิดความชำนาญและไม่ตื่นสนามสอบด้วย

8.ลงติวกับติวเตอร์รอบสุดท้าย (สำหรับบางท่านที่อาจจะยังมีเวลาอ่านไม่พอ หรืออยากได้สรุปกระชับเนื้อหา ทำความเข้าใจ อัพเดทแนวข้อสอบจากติวเตอร์เพิ่มเติม)

9.ก่อนสอบ 1 วัน พักผ่อนให้เต็มที่

10.การเลือกสนามสอบและการสมัครสอบครูผู้ช่วย

เทคนิคการอ่านสอบครูผู้ช่วยอย่างไรให้สอบคิด

 • เริ่มอ่านหนังสืออย่างง่ายและสนุกู
 • อ่านสม่ำเสมอทุกวันในช่วงเวลาสั้น ๆ
 • มีความตั้งใจที่จะอ่านให้เร็วกว่าเดิม
 • กำหนดเวลาในการอ่าน ๆ ให้แน่นอน เช่น 30 นาที 1 ชั่วโมง
 • จับใจความให้ได้ด้วยการทดลองทำนายเนื้อเรื่องล่วงหน้าและทดลองทำนายเนื้อเรือง
 • ศึกษาศัพท์ ความหมายของคำที่ใช้ คำใดที่ไม่แน่ใจควรทำเครื่องหมายไว้เพื่อกลับมาศึกษาภายหลัง
 • อย่าพยายามเคลื่อนไหวสายตาย้อนกลับ จะทำให้เกิดความสับสน
 • อ่านโดยกวาดสายตาไปเรื่อย ๆ
 • อ่านในใจ ไม่พี่มพำ หรือทำปากขมุบขมิบ
 • จดบันทึกผลความก้าวหน้า
 • อย่าหยุดอ่านเพื่อจดบันทึกจนกว่าจะจบตอนหนึ่ง ๆ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!