บทความ

สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2566 ออกอะไรบ้างมาดู!!! หลักสุตรการสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 (ว14/2563)

สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2566 ออกอะไรบ้างมาดู!!! หลักสุตรการสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 (ว14/2563)

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป สังกัดสพฐ.รอบล่าสุด (ปีพ.ศ.2566) มาแล้วนะ ใครยังไม่เตรียมตัวต้องอ่าน!!! อ่านสอบบรรจุครูผู้ช่วย *ยังใช้เกณฑ์ ว14/2563 อยู่นะค้าบบ

หลักสุตรการสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566

สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2566 ออกอะไรบ้างมาดู!!! หลักสุตรการสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 (ว14/2563)
สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2566 ออกอะไรบ้างมาดู!!! หลักสุตรการสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 (ว14/2563)

สอบครูผู้ช่วย(รอบทั่วไป) ปี 2566 ยังใช้หลักเกณฑ์เดิมอยู่ นั่นคือ ว14/2563
จะแบ่งการสอบเป็น 3 ภาค ดังนี้

ภาค ก (200คะแนน) : คิดวิเคราะห์ (100 คะแนน) ทักษะภาษาอังกฤษ (50คะแนน) ความรู้และลักชณะการเป็นข้าราชการที่ดี(50คะแนน)

ภาด ข (200คะแนน) : มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน(75คะแนน) วิซาเอก(100คะแนน) ความรอบรู้กฎหมาย(25คะแนน)

ภาด ค (100คะแนน) : ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา(ต้องสอบ ภาด ก,ข ผ่านก่อน)

รวม 500 คะแนน ทั้งนี้เราจะต้องได้คะแนนแต่ละภาดเกิน 60 % ขึ้นไป

ภาค ก (200) ความรู้ความสามารถทั่วไป แบ่งเป็น 3 วิซาหลักๆ

สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2566 ออกอะไรบ้างมาดู!!! หลักสุตรการสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 (ว14/2563)

คิดวิเคราะห์ 100 คะแนน

1.การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา(ภาษาไทย)
-การสื่อสาร(การใช้คำราชาศัพท์,ภาษาพูด,ภาษาเขียน)
-ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย
(คำไทยแท้,คำยืม,ชนิดของคำและประโยด,)
-การตีความ/ สรุปความ/จับใจความสำคัญ

2.การคิดวิเคราะห์(คณิต)
2.1 เชิงนามธรรม
-ความสัมพันธ์ของคำ,ข้อความ,รูปภาพ
-การให้เหตุและผล
2.2 เชิงปริมาณ
-คณิตพื้นฐานเช่น อนุกรม,อีตราส่วน,ร้อยละ, พื้นที่,ค่ากลาง,โจทย์สมการ

ทักษะภาษาอังกฤษ (50คะแนน)

-Conversation/Dialog (บทสนทนา)
-Vocabulary (คำศัพท์)
-Grammar(ไวยากรณ์)
-Reading Comprehension

ความรู้และอีกษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50คะแนน)
-พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
-พ.ร.ฎ. บริหารบ้านเมืองที่ดี
-พ.ร.บ วิธีปฏิบัติราชการทางปกดรอง
-ประมวลกฎหมายอาญา
-พ.ร.บ ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
-พ.ร.บ มาตรฐานทางจริยธรรม

ภาค ข (200) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ แบ่งเป็น 3 วิชาหลักๆเช่นกัน

สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2566 ออกอะไรบ้างมาดู!!! หลักสุตรการสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 (ว14/2563)

มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (75คะแนน) หรือ วิชาการศึกษา

-การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก/สังคม
-ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-วิตวิทยาพัฒนาการ
-จิตวิทยาการศึกษา
-วิตวิทยาให้คำปรึกษา
-หลีกสูตร
-ศาสตรการสอน
-เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้
-การวัดประเมิน
-การวิจียเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียน
-การประกันคุณภาพการศึกษา

วิชาเอก(100คะแนน) เนื้อหาตามวิชาเอก

ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางปฏิรูปการศึกษา(25คะแนน)

-รัฐธรรมนูญ
-พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
-พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
-พ.ร.บ.สภาดรูและบุคลากรทางการศึกษา
-พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครู
-พ.ร.บ คุ้มครองเด็ก
-พ.ร.บ การศึกษาปฐมวัย

ที่มา:
*ว14/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ* https://otepc.go.th/…/pa…/item/4324-15-2566.html…
*โหลดได้ใน หัวข้อที่ 3 การสรรหา https://otepc.go.th/th/content_page/item/2968-14-2563.html

ขอบคุณที่มา :: เฉลยละเอียด-ข้อสอบข้าราชการ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!