เอกสาร

ดาวน์โหลด เอกสาร “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2566” ของคุรุสภา

ดาวน์โหลด เอกสาร “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2566” ของคุรุสภา

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2566″ ของคุรุสภา

🔷️ นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้
🔷️ นวัตกรรมด้านสื่อ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้
🔷️ นวัตกรรมด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
🔷️ นวัตกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

ดาวน์โหลด เอกสาร "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2566" ของคุรุสภา

“หนึ่งโรงเรียน หนี่งนวัตกรรม” เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง รวมถึงการต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมส่งผลงานนวัตกรรมของสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” (One School One Innovation : OSOI) มาตั้งแต่ปี 2547 จนถึง 2566 มีสถานศึกษาส่งผลงานนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง มีคุณค่าทางวิซาการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพ มาอย่างต่อเนื่อง จำนวนทั้งสิ้น 9,317 ผลงาน สำหรับผลงานนวัตกรรมที่ผ่นเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานจะได้รับการยกย่องให้เป็นผลงานนวัตกรรมต้นแบบเพื่อเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้หรือพัฒนาต่อยอด หรือบูรณาการในการเรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานนวัตกรรมที่มีคุณค่ารวมทั้งมีการถอดบทเรียนความสำเร็จของผลงานที่ผ่านการคัดสรรในแต่ละปีอีกด้วยสำหรับปี 2566 มีสถานศึกษาส่งผลงานเข้ารับการคัดสรร จำนวน 1,144 ผลงาน และ มีผลงานผ่านการคัดสรรได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2566 “ระดับประเทศ” จำนวน 23 ผลงานประกอบด้วย รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 8 ผลงาน รางวัลระดับเหรียญงิน จำนวน 5 ผลงาน และ รางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน 10 ผลงาน โดยสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้ถอดบทเรียนความสำเร็จของผลงานนวัตกรรม เพื่อเผยแพร่ในหนังสือหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2566 เพื่อเป็นต้นแบบนวัตกรรมแก่สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอขอบคุณคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคณะกรรมการดำเนินงานส่งสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะกรรมการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่ได้รับการเผยแพร่จะเป็นประโยชน์และช่วยจุดประกายความคิด รวมทั้งต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวซนและการศึกษาของซาติต่อไป

ดาวน์โหลด เอกสาร "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2566" ของคุรุสภา

Cr. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!