บทความ

สรุปข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

สรุปข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ซึ่งยกเลิกข้อบังคับฯ ฉบับเดิม ปี พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปัจจุบัน ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สรุปข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

ㆍ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ㆍ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
ㆍ และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

มีอายุ 5 ปี

สรุปข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (P-Licenc) อายุ 2 ปี

ㆍนักศึกษาที่เรียนจบแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบ หรือทดสอบความรู้ของคุรุสภาแต่ยังไม่ครบ

สรุปข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น(B-Licence) อายุ 5 ปี

ㆍเป็นข้าราชการครูแต่ยังไม่ได้รับวิทยฐานะ

ㆍครูเอกชน

ㆍนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบ ทดสอบครบทุกรายวิชา

ㆍขึ้นทะเบียนครั้งแรก (รวมครูผู้ช่วยเอกขาดแคลน)

ㆍครูอัตราจ้าง / ครูจ้างทุกกรณี /พนักงานราชการ (ครู)

สรุปข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง (A-License) อายุ 7 ปี

ㆍผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน

ㆍครูมีวิทยฐานะตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป

สรุปข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

ขอบคุณที่มา :: เรียนออนไลน์กับ Starfish Labz รวมหลักสูตรพัฒนาตนเอง

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!