บทความ

คุณวุฒิทางลูกเสือ ตัวย่อวุฒิทางลูกเสือ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

คุณวุฒิทางลูกเสือ ตัวย่อวุฒิทางลูกเสือ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

คุณวุฒิทางลูกเสือ ตัวย่อวุฒิทางลูกเสือ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

วุฒิทางลูกเสือที่เรียกตามประเภทของลูกเสือ
(ใช้อักษรภาษาอังกฤษแทนความหมายตามประเภทลูกเสือ)

          C   =  ลูกเสือสำรอง                                  S = ลูกเสือสามัญ

          S.S. = ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                          R = ลูกเสือวิสามัญ

กองการลูกเสือ ได้มีการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือประเภท ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร ดังนี้

 1. ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course) ระยะเวลาอบรม 1 วัน ได้รับวุฒิบัตร ไม่แยกประเภท ไม่มีตัวอักษรย่อ
 2. ขั้นความรู้เบื้องต้น ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน ได้รับวุฒิบัตร และห่วงกิลเวลล์ (Gillwell Woggle) หากอบรมก่อนปี พ.ศ. 2522 ใช้ตัวอักษรย่อ P.T.C. ในปัจจุบัน ใช้ตัวอักษรย่อ B.T.C.
  (Basic Unit Leader Training Course) แยกเป็น 4 ประเภท คือ

คำอธิบายวุฒิทางลูกเสือ

ลำดับขั้นของการอบรมลูกเสือในแต่และประเภทและการเรียกชื่อเต็มของลูกเสือแต่ละประเภท

ผู้กำกับลูกเสือสำรอง C.B.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญ S.B.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ S.S.B.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ R.B.T.C.

 1. ขั้นความรู้ชั้นสูง ระยะเวลาอบรม 7วัน 6 คืน หรือ 8 วัน 7 คืน ได้รับวุฒิบัตร ใช้ตัวอักษรย่อ A.T.C. (Advance Unit Leader Training Course) แยกเป็น 4 ประเภท
  (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน และผ้าผูกคอกิลเวลล์) คือ

ผู้กำกับลูกเสือสำรอง C.A.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญ S.A.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ S.S.A.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ R.A.T.C.

 1. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน โดยปฏิบัติงานในกองลูกเสือตามประเภทที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง ไม่น้อยกว่า 4 เดือน ไม่เกิน 2 ปี และผ่านการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
  จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก็จะได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน มีสิทธิ์ใช้ผ้าผูกคอกิลเวลล์ ใช้ตัวอักษรย่อ W.B. แยกเป็น 4 ประเภท คือ

ผู้กำกับลูกเสือสำรอง C.W.B.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญ S.W.B.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ S.S.W.B.
ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ R.W.B.

 1. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ระยะเวลาอบรม 7 วัน 6 คืน ได้รับวุฒิบัตร ไม่แยกประเภท ใช้ตัวอักษรย่อ A.L.T.C. (Assistance Leader Trainers Course) (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน)

หมายเหตุ A.L.T.C./A.L.T.( สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ผู้อำนวยการฝึกขั้น B.T.C.)

 1. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ 6 ครั้ง อนุโลมให้ใช้ผลงานการฝึกอบรมลูกเสือได้ 3 ครั้ง นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน ใช้ตัวอักษรย่อ A.L.T.
 2. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ อบรม 7 วัน 6 คืน ได้รับวุฒิบัตร ไม่แยกประเภท ใช้ตัวอักษรย่อ L.T.C. (Leader Trainers Course)
  (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน) หมายเหตุ L.T.C./L.T. (สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ ผู้อำนวยการฝึกอบรมทุกหลักสูตร)
 3. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น 2 ครั้ง
  และเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง 4 ครั้ง นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน ใช้ตัวอักษรย่อ L.T.
 4. สำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำสนใจและส่งเสริมกิจการลูกเสือ (หลักสูตรผู้นำ Adult Lesder Training Course) ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการสอบสัมถาษณ์ ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ( W.B )

วุฒิที่มีการอบรมมีเท่านี้ นอกจากนั้นก็เป็นวิชาพิเศษอื่นๆ เช่น ระเบียบแถว บุกเบิก แผนที่-เข็มทิศ การจัดการค่าย การบันเทิง ซึ่งจะมีเข็มแสดงวิทยฐานะตามประเภท

ที่มา :: scout nma6

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!