บทความ

ลิงก์ยื่นขอ ต่อใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ PBA License ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา

ลิงก์ยื่นขอ ต่อใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ PBA License ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา

ระบบเปิดแล้วตอนนี้ PBA License ใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ ยื่นขอได้แล้วครับ ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา ตาม ราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2566 และระเบียบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

ลิงก์ยื่นขอ ต่อใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ PBA License ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา

คุรุสภาพร้อมให้บริการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ “PBA” License ผ่านระบบ KSP e-Service ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ออกก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้นจะหมดอายุ ถูกสั่งเพิกถอน หรือถูกสั่งพักใช้ แล้วจึงดำเนินการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ KSP e-Service เข้ามา เพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ฉบับใหม่ สามารถยื่นคำขอต่ออายุได้ภายใน 180 วันก่อนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะหมดอายุ

ระบบ KSP Self-Service: https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-selfservice/

ระบบ KSP School: https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/

ระบบ KSPBundit: https://www.ksp.or.th/ksp2018/uni-bundit/

ขอบคุณที่มา :: คุรุสภา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!