รายงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารรายงานการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี รายงานเหรียญลูกเสือสดุดี Doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารรายงานการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี รายงานเหรียญลูกเสือสดุดี Doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

หลักเกณฑ์ในการขอเหรียญลูกเสือแต่ละประเภท เหรียญสดุดี ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3

เหรียญลูกเสือสดุดี มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า “The Boy Scout Citation Meda” เป็นเหรียญสำหรับ พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการ สร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 เช่นเดียวกันกับเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราราชอิสริยาภรณ์รามกีรติ ลูกเสือสดุดีพิเศษ ขึ้นอีกชั้นหนึ่งในพระราชบัญญัติลูกเสือ

ลักษณะ
เหรียญลูกเสือสดุดี เป็นเหรียญงิน ลักษณะกลมรี มีขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 3.2 เซนติเมตร ด้านหน้า มีตราหน้าเสือประกอบวชิระ ริมขอบส่วนบนมีอักษรว่า “ลูกเสือ” และส่วนล่าง มีอักษรว่า “เสียชีพอย่า เสียสัตย์” ตราหน้าเสือประกอบวชิระ และตัวอักษรให้ทำเป็นลายดุน ด้านหลัง เป็นพื้นเกลี้ยงจารึกนามของผู้ซึ่งได้รับพระราชทาน และวันที่พระราชทาน ขอบส่วนบนมีห่วงห้อย แพรแถบขนาดกว้าง 2.4 เซนติเมตร มีริ้วสีเหลืองกว้าง 1.2 เซนติมตร อยู่กลาง ริมทั้งสองข้างมีริ้วสีดำกว้าง 6 มิลลิเมตรเหรียญนี้ใช้ห้อยกับแพรแถบ ประตับที่อกเสื้อเหนือปกกระเป๋าเบื้องซ้าย โดยการพระราชทานจะพระราชทานให้เป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อผู้รับพระราชทานวายชนม์ ให้ทายาทโดยธรรมรักษาไว้เป็นที่ระลึก

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารรายงานการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี รายงานเหรียญลูกเสือสดุดี Doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

การพระราชทาน
สำหรับพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ และบุคคลอื่นบรรดา ที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือถึงขนาด หรือที่ได้อุทิศกำลังกาย หรือ กำลังความคิด ในการประกอบกิจให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ดังนี้

เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1
พระราชทานแก่ผู้ที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือถึงขนาด หรือผู้ที่ได้อุทิศกำลังกาย กำลังความคิด ในการประกอบ
กิจการให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสืออย่างยิ่ง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนด
เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 2
พระราชทานแก่ผู้ที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือ ดังต่อไปนี้
1. บริจาคเงินหรือทรัพย์สิ่งของต่างๆ ครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกัน เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนด

2. ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระตับที่ 1 วิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องตัน หรือขั้น
ความรู้ชั้นสูง โดยอยู่ประจำตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง หรือระตับที่ 2 การให้การฝึกอบรมแก่ผู้ที่ผ่าน
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือโดยอยู่ประจำตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง

3. ช่วยเหลือกิจการลูกเสือด้านอื่นๆ จนเกิดผลดีแก่การลูกเสือติตต่อกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และปีหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง

4. ช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสือไทย กับคณะลูกเสือต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง

เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 3
พระราชทานแก่ผู้ที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือดังต่อไปนี้

 1. บริจาคเงินหรือทรัพย์สิ่งของต่างๆ ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รวมกันเป็นจำนวนเงิน ไม่น้อยกว่า ที่คณะกรรมการ
  บริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนด
 2. ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับที่ 1 วิซาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องตัน หรือชั้น
  ความรู้ชั้นสูง โดยอยู่ประจำตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 25 ครั้ง หรือระดับที่ 2 การให้การฝึกอบรมแก่ผู้ที่ผ่าน
  การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือโดยอยู่ประจำตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง
 3. ช่วยเหลือเป็นอย่างดี ในการฝึกอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือ หรือวิชาลูกเสือประเภทต่างๆ โดยอยู่ประจำตลอดการ
  ฝึกอบรม ครั้งละ 3 วัน ไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง
 4. ช่วยเหลือกิจการลูกเสือด้านอื่นๆ จนเกิดผลดีแก่การลูกเสือติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และปีหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่า 5
  ครั้ง
 5. ช่วยเหลือ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสือไทย กับคณะลูกเสือต่างประเทศเป็นอย่างดี

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา :: Facebook ลูกเสือนาอ้อวิทยา

Back to top button
error: Content is protected !!