แผนการสอน

ดาวน์โหลดฟรี รวมแผนการสอนเพศวิถีศึกษา ไฟล์ word *.doc แก้ไขได้

ดาวน์โหลดฟรี รวมแผนการสอนเพศวิถีศึกษา ไฟล์ word *.doc แก้ไขได้

แจกไฟล์ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้ สามารถนำไปปรับใช้งานได้ฟรี แนวทางสำหรับส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ในการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง ฟรี!!

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อจัดการสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทศวรรษที่ผ่านมาโดย มาตรา ระบุให้ (๑) ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน หรือนักศึกษา (๒) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คำปรึกษาในเรื่องการแก้ไขและป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นแก่นักเรียน หรือนักศึกษา อีกทั้ง มาตรา ๕ ยังรับรองสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น ตั้งแต่สิทธิ ตัดสินใจด้วยตนเอง สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ และสิทธิในการได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ ที่ถูกจัดทำขึ้นตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕ ๕๙ มีวิสัยทัศน์ คือ

“วัยรุ่นมีความรู้ด้านเพศวิถีศึกษา มีทักษะชีวิตที่ดี
สามารถเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตร เป็นส่วนตัว
รักษาความลับ และได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาค”

แผนยุทธศาสตร์ของการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ของประเทศ มีเป้าหมายสำคัญคือภายในปี ๒๕๖๙ จะลดอัตราการคลอดมีชีพของแม่วัยรุ่นอายุ ๑๑-๑๔ ปี ไม่เกิน ๒๕ ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๐-๑๔ ปี ๑,๐00 คน (ข้อมูลปี ๒๕๕๙ อยู่ที่ ๑.๔) และการคลอดมีชีพของแม่วัยรุ่น อายุ ๑๕-๑๙ ปี ไม่เกิน ๒๕ คน ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ๑,๐00 คน (ข้อมูลปี ๒๕๕๙ อยู่ที่ ๔๒.6) โดยขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์หลัก ๕ ข้อ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ การพัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ และมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เหมาะสม มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือ กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อประกาศเป็น พ.ร.บ. แปลว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของโรงเรียนที่ต้องจัดให้มีการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรสถานศึกษา และมีครูที่สามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เด็กได้รับข้อมูล ข่าวสารและความรู้ตามสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น ส่วนกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่กำกับ ติดตาม สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี รวมแผนการสอนเพศวิถีศึกษา ไฟล์ word *.doc แก้ไขได้
ดาวน์โหลดฟรี รวมแผนการสอนเพศวิถีศึกษา ไฟล์ word *.doc แก้ไขได้

ดาวน์โหลดฟรี รวมแผนการสอนเพศวิถีศึกษา ไฟล์ word *.doc แก้ไขได้

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!