บทความ

สรุปมาตรฐานวิชาชีพครู ฉบับแก้ไข จากราชกิจจานุเบกษา 20 มีนาคม 2562 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

สรุปมาตรฐานวิชาชีพครู ฉบับแก้ไข จากราชกิจจานุเบกษา 20 มีนาคม 2562 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

“ข้อสอบวิชาครู” ที่จะสอบครั้งต่อไปครั้งที่ 1/2566 แนวข้อสอบยังคงเป็นไปตามแนวทางของ มาตรฐาน วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสอบใบประกอบวิชาชีพครู

(ฉบับที่ 4 นี้ปัจุบันยังคงบังคับใช้อยู่ ส่วนข้อบังคับฉบับที่ 2 ในกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาจะกล่าวถึงคนละประเด็นกัน)
ซึ่งรายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐาน วิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 คุรุสภา ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐาน วิชาชีพ พ.ศ. 2556 ในส่วนของ มาตรฐาน วิชาชีพครู ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการศึกษาของชาติ โดยออกเป็น

“ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐาน วิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562”

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา

คณะกรรมการคุรุสภาได้ออกประกาศคณะกรรมการคุรุสภาดังกล่าว เพื่อกำหนดรายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย สาระความรู้ และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพครู ของสถาบันต่าง ๆ ที่เสนอให้คุรุสภารับรอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ต้องผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด โดยมีผลบังคับใช้กับผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติิม

หากจะพูดแบบสรุป คือ 4 วิชาที่เคยสอบไปนั้น มาจากมาตรฐานเดียวกับ 1 วิชา (วิชาครู) ที่จะใช้สอบในครั้งต่อไปนั่นเอง ตราบใดที่ยังไม่ยกเลิกข้อบังคับนี้ครับ

ขอบคุณที่มา :: เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!