บทความ

ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ ว21/2564

ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ ว21/2564

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้มีประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา รายละเอียดดังนี้

สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กทม. 30 สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศ5 0๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๑๒๐๖.๓/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖.๓/๖ ๑๑ ลงวันที่ ๒0 พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖.๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒0 พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๔ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุกปีงบประมาณ โดยในส่วนของข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง กำหนดให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน และการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ก.ค.ศ. มีมติกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ดังต่อไปนี้

๑. ภาระงาน หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และงานตอบสนอง นโยบายและจุดเน้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ ชั่วโมงสอนตามตารางสอน หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนในรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมพื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียน

๑.๒ งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา เช่น การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดประสบการณ์ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IIP) การวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการเด็ก การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น และการมีส่วนร่วม ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

๑.๓ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง งานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในด้านต่าง 1 ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายขั้น การประกันคุณภาพการศึกษา ช่วยปฏิบัติงานการบริหารและจัดการศึกษา ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เป็นต้น

๑.๔ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น หมายถึง การปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบาย และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด

ก.ค.ศ. มีมติกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ดังต่อไปนี้

๑. ภาระงาน หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ ชั่วโมงสอนตามตารางสอน หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนในรายวิชาวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียน

๑.๒ งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา เช่น การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดประสบการณ์แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IIP) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการเด็ก การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น และการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

๑.๓ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น การประกันคุณภาพการศึกษาช่วยปฏิบัติงานการบริหารและจัดการศึกษา ได้แก่ งนวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เป็นต้น

๑.๔ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น หมายถึง การปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด

๒. จำนวนชั่วโมงภาระงานขั้นต่ำ สรุปภาระงานของครู ภาระงานของครู มีอะไรบ้าง

ระดับการศึกษา/ประเภท

ปฐมวัย

  • จำนวนชั่วโมงสอน ไม่ต่ำกว่า ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์
  • จำนวนชั่วโมงภาระงานขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า ๑๔ ชั่วโมง/สัปดาห์

๒. ประถมศึกษา – ๓. มัธยมศึกษา (รวมโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษหรือโรงเรียนจัดการเรียนรวม)

  • จำนวนชั่วโมงสอน ไม่ต่ำกว่า ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
  • จำนวนชั่วโมงภาระงานขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า ๒๒ ชั่วโมง/สัปดาห์

๔. การศึกษาพิเศษ

๔๑ เฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษาพิเศษ

  • จำนวนชั่วโมงสอน ไม่ต่ำกว่า ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์
  • จำนวนชั่วโมงภาระงานขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า ๑๔ ชั่วโมง/สัปดาห์

๔๒ ศึกษาสงเคราะห์ และราชประชานุเคราะห์

  • จำนวนชั่วโมงสอน ไม่ต่ำกว่า ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
  • จำนวนชั่วโมงภาระงานขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์
ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ ว21/2564
ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ ว21/2564

>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่<<

ประกาศ การ กำหนด ชั่วโมงปฏิบัติงาน ว. pa ภาระงานของครู ตัวอย่าง >> แจกไฟล์ ประกาศกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ฉบับครูสายบัว) ไฟล์เอกสาร *.doc สามารถแก้ไขได้

ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!