บทความ

แนวทางการทำพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชการที่ 6เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

แนวทางการทำพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชการที่ 6เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านการศึกษา และเป็นผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง บุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารีทุกหมู่เหล่า ล้วนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน จึงพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวที ด้วยการวางพวงมาลา ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ พร้อมประกอบพิธีถวายราชสดุดี โดยพร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักร อันเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี

ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์ท่าน ที่ทรงเล็งเห็นว่าประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้นั้น จําเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ กําลังกองทัพที่มีคุณภาพ และความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงทรงตั้งกองเสือป่า นําเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหาร เพื่อเป็นกําลังสํารองในการป้องกันประเทศ

ทรงตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 โดยมีพระราชประสงค์ให้นํากิจการลูกเสือไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในทุกมณฑลของประเทศ เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญ ดั่งพระราชดํารัสที่ว่า “ข้าไม่ต้องการตําราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้น คือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษซื่อสัตย์สุจริตมีอุปนิสัยใจคอดี” ดังนั้น บรรดาลูกเสือในยุคต่อมา จึงมุ่งมั่นดําเนินงาน ตามแนวพระบรมราโชบาย จวบจนปัจจุบัน

การนั่งถวายราชสดุดี ลูกเสือถอดหมวกด้วยมือขวามาตั้งไว้บนแขนซ้าย ซึ่งยื่นตั้งฉากกับลำตัว หันหน้าเสือไปข้างหน้า ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า ครึ่งก้าว คุกเข่าลงนั่งบนส้นเท้าขวา หัวเข่า ถึงพื้น มือขวาแบคว่ำตั้งลงบน เข่าขวา วางแขนซ้ายท่อนล่างพาดลงบนเข่าซ้าย ให้ตั้งฉากกับเข่าซ้าย หัวหน้าเสือไปทางขวามือก้มศีรษะลงด้วยความเคารพ 
(ข้อมูล : สโมสรลูกเสือธนบุรี,คู่มือลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ : พิมพ์ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๒๑)

ภาพ สพฐ.

แนวทางการทำพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชการที่ 6เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

กล่าวคำถวายราชสดุดี

กล่าวนำคำถวายราชสดุดี                                               ข้าลูกเสือ
 กล่าวรับ                                               เชื้อไทย ใจเคารพ      ขอน้อมนพ บาทบง พระทรงศรี
                          พระบาท มงกุฏเกล้า จอมเมาลี     ทรงปราณี ก่อเกื้อ ลูกเสือมา
             ทรงอุตส่าห์ อบรม บ่มนิสัย                         ให้มีใจ รักชาติ ศาสนา
             ทรงสั่งสอน สรรพกิจ วิทยา                         เป็นอาภา ผ่องพุทธ วุฒิไกร
             ดังดวงจันทร์ ทราทิตย์ ประสิทธิแสง         กระจ่างแจ้ง แจ่มภพ สบสมัย
             พระคุณนี้ จะสถิต สนิทใน                           ดวงหทัย ทวยราษฎร์ ไม่คลาดเอย
    

สดุดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 6

เรียน ท่านผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้กำกับ รองผู้กำกับ ลูกเสือ เนตรนารี แขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกคน

  วันนี้ ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นวัน คล้ายวันที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือที่ประชาชนชาวไทย ถวายพระนาม   พระองค์ว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๔๖๘

ในสมัยที่ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงอยู่ในราชสมบัติ พระองค์ได้เอาพระทัยทำนุบำรุงประเทศและเหล่าอาณาประชาราษฎร์ ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะด้านการศึกษาสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล เป็นนักรบ ที่มี จิตวิญญาณเลือด รักชาติอย่างแรงกล้า ใช้กิจกรรมลูกเสือปลูกฝัง ให้เยาวชนมีอุดมการณ์ รักชาติ รักแผ่นดิน ดังคำขวัญที่ทรงพระราชทานไว้ว่า”เสียชีพ อย่าเสียสัตย์”   นับได้ว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ล้ำลึก หาค่ามิได้ ได้ตราตรึงไว้ในจิตใจและความทรงจำของเยาวชนไทย หากลูกเสือและเนตรนารีทุกคน ยึดถือ ปฏิบัติได้ จะเป็นเสมือนเกราะคุ้มภัยได้เป็นอย่างดี  กิจการลูกเสือเป็นเรื่องของ  การพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือในแวววงผู้นำตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ตั้งแต่วันที่ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทย ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๕๗ จนถึง ปัจจุบัน กิจการลูกเสือไทย ได้ดำเนินมาถึง …… ปีแล้ว                 ขอขอบคุณ ท่านผู้กำกับ รองผู้กำกับ ขอบใจลูกเสือและเนตรนารี ที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมถวายราชสดุดีในวันนี้ ขอ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โดยเฉพาะสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า บิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย อำนวยอวยพรราช ให้ทุกคน ประสบแต่ความสุขทุกทิพาราตรีกาลเทอญ สวัสดี

คำกล่าวรายงาน

“กราบเรียนท่านประธาน…….ที่เคารพ”

    “การที่ข้าพเจ้านำคณะผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และกลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่ม…………..  จำนวน  …..  โรงเรียน  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน …..คน ลูกเสือ จำนวน……..คน  เนตรนารี  จำนวน…..คน          มาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ ก็เพราะ วันนี้ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทาน จัดตั้งกองลูกเสือ แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ นานัปการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึก ถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน กองลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองปัจจิม จึงจัดให้มีพิธีวางพวงมาลา  ถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ขึ้น”

     “ในปีการศึกษา ………นี้ กองลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่ม………………. จัดกิจกรรมการเรียน การสอน ในวัน…..  ชั่วโมงที่……. สัปดาห์ละ ๑  ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาการเรียนการสอน ทั้งในหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ  สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และในวันนี้ จึงพร้อมใจกันมา เพื่อกระทำพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี….ครับ

แนวทางการทำพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชการที่ 6เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ขอบคุณที่มา :: กระทรวงศึกษาธิการ (moe.go.th)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!