บทความ

ประกาศแล้ว ผลการทดสอบระดับชาติ Reading Test: RT ความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาที่ 1 ประกาศผลสอบ RT ปีการศึกษา 2566 (สอบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567)

ประกาศแล้ว ผลการทดสอบระดับชาติ Reading Test: RT ความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาที่ 1 ประกาศผลสอบ RT ปีการศึกษา 2566 (สอบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567)

รวมลิงก์ประกาศผลสอบ RT ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566 ประกาศผลสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ประกาศผล 27 มีนาคม 2567

การสอบ RT คืออะไร
การสอบ RT เป็นการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ

การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ ดังนั้นผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน และต้องมีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ให้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี

ประกาศผลสอบ RT ปีการศึกษา 2566 (สอบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567)

ประกาศแล้ว ผลการทดสอบระดับชาติ Reading Test: RT ความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาที่ 1 ประกาศผลสอบ RT ปีการศึกษา 2566 (สอบเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567)

สำหรับนักเรียน-ผู้ปกครอง ตรวจสอบได้จากลิงก์ต่อไปนี้

NT-Server (04) : http://180.180.244.43/…/FrPrintAnnounceExams.aspx…

NT-Server (05) : http://180.180.244.56/…/FrPrintAnnounceExams.aspx…

NT-Server (03) : http://180.180.244.42/…/FrPrintAnnounceExams.aspx…

NT-Server (02) : http://180.180.244.45/…/FrPrintAnnounceExams.aspx…

NT-Server (01) : http://180.180.244.48/…/FrPrintAnnounceExams.aspx…

สำหรับโรงเรียน ตรวจสอบได้จากลิงก์ต่อไปนี้

NT-Server (04) : http://180.180.244.43/NT/ExamWeb/FrLogin.aspx

NT-Server (05) : http://180.180.244.56/NT/ExamWeb/FrLogin.aspx

NT-Server (03) : http://180.180.244.42/NT/ExamWeb/FrLogin.aspx

NT-Server (02) : http://180.180.244.45/NT/ExamWeb/FrLogin.aspx

NT-Server (01) : http://180.180.244.48/NT/ExamWeb/FrLogin.aspx

หมายเหตุ : รหัสผ่านการเข้าใช้งาน >> ใช้รหัสเดียวกันกับ NT Access ของการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!