ภาษาไทย

ดาวน์โหลด บทอาขยานไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดย สพป.สตูล

ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสืออ่านเพิ่มเติมบทอาขยานไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดทำ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีที่พิมพ์ : 2563

บทกวีดีเป็นพลังแห่งภูมิปัญญาทำให้ผู้อ่านผู้ฟังได้รับรสแห่งถ้อยคำ รู้จึกความงามความดี และความจริงอันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และได้รับแบบอย่างในการแต่งคำประพันธ์ตามความสนใจเป็นสื่อส่งเสริมจิตสำนึกและการอยู่ร่วมกันของคนไทยในฐานะรากร่วมของวัฒนธรรม การเรียนการสอนภาษาไทยในอดีตจวบจนปัจจุบัน ผู้มีหน้าที่จัดการศึกยา ครูผู้สอนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงกำหนดให้นักเรียนท่องจำบทกวีที่ดี ที่คัดสรร หรือที่เรียกว่าบทอาขยานสืบเนื่องมาทุกหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายกำหนดให้มีการท่องบทอาขยานให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ โดยมีวัดถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภายาไทยและให้ซาบซึ้งในความไพราะของบทร้อยกรอง เป็นพื้นฐานในการแต่งคำประพันธ์เป็นสื่อในการถ่ายทอดคุณธรรม คติธรรมและข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมบทอาขยานไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกบาปีที่ -ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อรวบรวมบทอาขยานบทหลัก บทรอง และบทเลือกอิสระ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในบทอาขยาน หลักภาษาไทย และมีตัวอย่างแบบฝึกประกอบบทอาขยาน ให้สามารถนำบทอาขยานไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเดิมนี้ให้สำเร็จล่วงด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐) หากมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข กรุณาแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เพื่อดำเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด บทอาขยานไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดย สพป.สตูล
ดาวน์โหลด บทอาขยานไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดย สพป.สตูล
ดาวน์โหลด บทอาขยานไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดย สพป.สตูล

ขอบคุณที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Back to top button
error: Content is protected !!