บทความ

ทฤษฎีของบลูม (Bloom’s taxonomy): ระดับความรู้ 6 ระดับ

ทฤษฎีของบลูม (Bloom’s taxonomy): ระดับความรู้ 6 ระดับ

Benjamin S. Bloom เป็นนักจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกัน เกิดที่ Lansford รัฐเพนซิลวาเนีย ครอบครัวของเขาเป็นชาวยิวอพยพซึ่งหนีมาจากการเลือกปฏิบัติในประเทศรัสเชียพ่อของBloom เป็นช่างตัดเสื้อที่หาเลี้ยงครอบครัว โดย Bloom ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี ในระดับปริญญาตรีเขาเรียนที่Pennsylvania State College และได้รับปริญญาตรีและปริญญาโท

ในปี 1935 และจบปริญญาเอกด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยชิคาโก อุทิศเวลาให้กับการศึกษาและเป็นผู้นำทีมนักวิจัยที่ได้นำเสนอการเรียนรู้ การประเมินและอธิบายกระบวนการของการพัฒนาความรู้ของผู้เรียนอย่างโดดเด่นและใช้สิ่งที่เขาคันพบมาจนถึงทุกวันนี้Bloom เชื่อว่า การเรียนการสอนที่จะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษาให้ชัดเจนซึ่งมีทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวพฤติกรรมนิยมและจิตวิทยาพื้นฐานของมนุษย์เป็นพื้นฐาน

ทฤษฎีของบลูม (Bloom’s taxonomy): ระดับความรู้ 6 ระดับ

ทฤษฎีของบลูม Bloom’s Taxonomy เป็นการจัดระดับความรู้ที่แบ่งออกเป็น 6 ระดับจากพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง โดยแต่ละระดับมีการใช้คำกริยาเฉพาะเพื่อแสดงถึงทักษะหรือการกระทำในระดับนั้น ๆ ดังนี้:

ระดับขี้นความสามารถของบลูม (Bloom’ Taxonomy)

 1. จำ (Remember)
  o คำอธิบาย: การจำหรือระลึกถึงข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อเท็จจริง คำจำกัดความ หรือหลักการต่าง ๆ
  o คำกริยา: จำ, รู้, ท่อง, ระลึก, แยกแยะ, จดจำ
  o ตัวอย่าง: นักเรียนจำวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ได้
 2. เข้าใจ (Understand)
  o คำอธิบาย: การเข้าใจความหมายของข้อมูลและสามารถแปลความหมายหรืออธิบายข้อมูลนั้น ๆ ได้
  o คำกริยา: อธิบาย, สรุป, บรรยาย, แปลความ, จัดเรียง, เปรียบเทียบ
  o ตัวอย่าง: นักเรียนอธิบายได้ว่าทำไมสงครามโลกครั้งที่สองจึงเกิดขึ้น
 3. ใช้ (Apply)
  o คำอธิบาย: การนำความรู้หรือข้อมูลที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง
  o คำกริยา: ใช้, ประยุกต์, ปฏิบัติ, แก้ไข, ดำเนินการ, นำไปใช้
  o ตัวอย่าง: นักเรียนใช้สูตรคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหา
 4. วิเคราะห์ (Analyze)
  o คำอธิบาย: การแยกแยะส่วนประกอบของข้อมูลและเห็นความสัมพันธ์หรือโครงสร้างของข้อมูล
  o คำกริยา: วิเคราะห์, แยกแยะ, ตรวจสอบ, วินิจฉัย, สำรวจ, สืบค้น
  o ตัวอย่าง: นักเรียนวิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่องสั้นและวิจารณ์ว่าอะไรทำให้เรื่องนั้นน่าสนใจ
 5. ประเมินผล (Evaluate)
  o คำอธิบาย: การตัดสินหรือประเมินคุณค่าของข้อมูล วิธีการ หรือผลงาน โดยใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนด
  o คำกริยา: ประเมิน, ตัดสิน, วิจารณ์, ให้คะแนน, เปรียบเทียบ, ตัดสินใจ
  o ตัวอย่าง: นักเรียนประเมินผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์และสรุปว่าได้ผลตามที่คาดหวังหรือไม่
 6. สร้างสรรค์ (Create)
  o คำอธิบาย: การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยการรวมข้อมูลและความรู้ที่มีอยู่เข้าด้วยกันอย่างมีนวัตกรรม
  o คำกริยา: สร้าง, ออกแบบ, คิดค้น, วางแผน, ประดิษฐ์, พัฒนา
ทฤษฎีของบลูม (Bloom’s taxonomy): ระดับความรู้ 6 ระดับ

o ตัวอย่าง: นักเรียนออกแบบโครงการวิจัยใหม่เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ตัวอย่างการใช้คำกริยาใน Bloom’s Taxonomy

 1. จำ (Remember): ท่องจำคำศัพท์ใหม่, รู้วันสำคัญทางประวัติศาสตร์
 2. เข้าใจ (Understand): อธิบายแนวคิดหลักของบทเรียน, สรุปเรื่องราวในหนังสือ
 3. ใช้ (Apply): ประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการแก้ปัญหาจริง, ปฏิบัติตามขั้นตอนการทดลอง
 4. วิเคราะห์ (Analyze): วิเคราะห์เหตุผลของเหตุการณ์ทางการเมือง, แยกแยะส่วนประกอบของกลไก
 5. ประเมินผล (Evaluate): ตัดสินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล, วิจารณ์ผลงานศิลปะ
 6. สร้างสรรค์ (Create): ออกแบบแอปพลิเคชันใหม่, สร้างบทประพันธ์ใหม่

ขอบคุณที่มา : นักพัฒนาไทย Thai Developer

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!