บทความ

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

Q : หลังข้อบังคับนี้ใช้บังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ถืออยู่ยังสามารถใช้ได้หรือไม่

A : ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ออกก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับให้คงใช้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุถูกสั่งพักใช้ หรือถูกสั่งเพิถถอน

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

Q : การยื่นขอใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูยื่นอย่างไร

A : การยื่นใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูคุรุสภาจะออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการตรวจสอบเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมีเอกสารครบด้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมฉบับละ 500 บาท

Q : ถ้ายังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น(B-LICENSE)สามารถปฏิบัติหน้าที่สอนได้หรือไม่

A : สามารถปฏิบัติหน้าที่สอนได้โดยผู้ที่จะทำหน้าที่สอนในสถานศึกษาต้องถือเอกสารตามที่คุรุสภาออกให้เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับเดิม)หรือหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพหรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

Q : กรณีที่เป็นครูสังกัดครูเอกชนที่ไม่มีวิทยฐานะสามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงได้หรือไม่ หรือสามารถเข้ารับการพัฒนาตนเองให้สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงได้หรือไม่

A : สามารถขอได้แต่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นที่ยังไม่หมดอายุและผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

Q : เราจะทราบได้อย่างไรว่ากลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงมีกลุ่มวิชาใดบ้าง

A : กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงนั้นเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภาสามารถดูรายละเอียดได้จากประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2566

Q : ผู้ที่สอบวิชาชีพครูผ่านแล้วก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2566แต่ยังสอบไม่ผ่านวิชาอื่นสามารถเก็บผลการทดสอบไว้ได้หรือไม่

A : ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินให้ใช้ผลการทดสอบและประเมินที่ผ่านเกณฑ์ในวิชานั้น ๆเพื่อขอรับใบอนุญาตไว้ได้ภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ประกาศผลการทดสอบและประเมิน

Q : ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ตามข้อบังคับนี้

A : คุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง ที่ยังไม่หมดอายุ

(2) ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม

Q : ลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอะไรบ้าง

A : (1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

Q : การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกรณีเร่งด่วน ใช้ระยะเวลาดำเนินการกี่วันทำการ

A : การขอรับใบอนุญาดประกอบวิชาชีพกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนจะใช้ระยะเวลาดำเนินการภายใน 1 – 3 วันทำการและเป็นไปตามมติคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดให้ขอเร่งด่วนไว้ 3 กรณี คือ

1) ใช้ในการสมัครสอบและจะหมดระยะเวลาการรับสมัคร
2) ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งที่ต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในวันที่บรรจุแต่งตั้ง
3) ต่อสัญญาจ้าง

Q : คุรุสภาจะออกใบนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เลยหรือต้องยื่นคำขอ

A : การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกประเภทให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคุรุสภาพร้อมเอกสารและหลักฐาน ตามที่สำนักงานกำหนดโดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในอัตราที่กำหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการก่อนคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

Q : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะดำเนินการได้เมื่อใด

A : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องยื่นภายใน 180 วันก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแนบเอกสารหลักฐานและต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อนเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมัติ

Q : กรณีคณะกรรมการไม่อนุมัติให้ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

A : คุรุสภาจะจัดทำเป็นคำสั่งและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอ รับทราบผู้ยื่นคำขออาจอุทรรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งการไม่ออกใบอนุญาต

Q : ผู้ที่ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเดิมที่มีวิทยฐานะชำนาญการขึ้นไปและใบอนุญาตจะหมดอายุภายใน 180 วันประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงต้องดำเนินการเป็นการขอขึ้นทะเบียนฯหรือขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

A : ผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเดิม(จะหมดอายุภายใน 180 วัน)และมีวิทยฐานะชำนาญการขึ้นไปให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง

Q : ผู้ที่ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเดิมที่มีวิทยฐานะชำนาญการขึ้นไปและใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ (เหลือมากกว่า 180 วัน)ประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงสามารดขอได้หรือไม่อย่างไรและการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงมากกว่า 1 กลุ่มวิชา สามารถทำได้หรือไม่มีวิธีการอย่างไร

A : ให้ถือใบอนุญาดประกอบวิชาชีพครูใบเดิมไปก่อน จนกว่าจะถึงช่วงเวลา 180 วันที่ต่ออายุได้ เพราะใบอนุญาตฯครูใบเดิมและมีวิทยฐานะชำนาญการขึ้นไปเทียบเท่ากับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงอยู่แล้วกรณีขอใบอนุญาตฯ ชั้นสูง มากกว่า 1 กลุ่มวิชาการขอกลุ่มวิชาแรก เลือกตามวิชาเอกที่จบหรือวิชาที่สอน สามารถใช้ใบอนุญาตฯ (เดิม)+วิทยฐานะชำนาญการขึ้นไป ในการขอรับใบอนุญาตฯ ชั้นสูงหากจะขอกลุ่มวิชาที่สอง (ต้องไม่ช้ำกับกลุ่มวิชาแรก) ให้ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯครูชั้นต้น ในกลุ่มวิชาที่สองก่อนและเมื่อผ่านการประเมินฯแล้วถึงจะสามารถขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯชั้นสูง ในกลุ่มวิชาที่สองได้

Q : ผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษามากกว่า 1 กลุ่มวิชาต้องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในกลุ่มวิชาที่สอง ต้องดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะฯ ในกลุ่มวิชาที่ต้องการขอใบที่สอง หรือไม่ หรือมีวิธีการอย่างไร

A : การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกลุ่มวิชาที่สองจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะฯในกลุ่มวิชาที่ต้องการขอใบที่สองก่อน

Q : ผู้ที่ได้ใบจนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น/ชั้นสูงในกลุ่มวิชาที่จบการศึกษาแล้วแต่ประสงค์จะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงในกลุ่มวิชาที่สอน (กลุ่มวิชาที่จบกับที่สอนไม่ตรงกัน)จะต้องดำเนินการอย่างไร

A : 1. จะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะฯ

2. ผู้ขอใบอนุญาตฯสามารถเลือกรับใบอนุญาลประกอบวิชาชีพครูตามกลุ่มวิชาดังนี้
1) วิชาเอก (ตามที่ระบุในใบรายงานผลการศึกษา)
2) วิชาที่สอน (แสดงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่คุรุสภากาหนด)

Q : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตมีวิธีการกำหนดกลุ่มวิชา ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นอย่างไร

A : สามารถกำหนดเลือกได้ดังนี้

  1. ตามวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการคุรสภา ซึ่งเอกสารแนบประกอบการพิจารณาสามารถดูได้จากหลักฐานการสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
  2. ตามวิชาที่ฝึกปฏิบัติการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่สำเร็จการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภาสำหรับเอกสารแนบประกอบการพิจารณาต้องรอหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คุรูสภากำหนด
  3. ตามวิชาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภาสำหรับเอกสารแนบประกอบการพิจารณาต้องรอหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คุรุสภากำหนด

Q : ผู้ผ่านการรับรองความรู้และมีประสบการณ์การสอนครบ 1 ปีแล้วสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นได้จะกำหนดกลุ่มวิชาอย่างไร

A : กำหนดกลุ่มวิชาได้ตามวิชาเอกหรือวิชาที่สอนสามารดเลือกรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นตามกลุ่มวิชา ดังนี้
1) วิชาเอก (ตามที่ระบุในใบรายงานผลการศึกษา) หรือ
2) วิชาที่สอน

Q : ผู้ที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่องการรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพผ่านการรับรองคุณวุฒิแล้วได้ใบอนุญาดประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นกำหนดกลุ่มวิชา อย่างไร

A : กำหนดกลุ่มวิชาได้ตามวิชาเอกหรือวิชาที่สอนสามารดเลือกรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นตามกลุ่มวิชา ดังนี้
1) วิชาเอก (ตามที่ระบุในใบรายงานผลการศึกษา) หรือ
2) วิชาที่สอน

Q : ผู้ที่มีวุฒิต่างประเทศ ยื่นคำขอก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2566แต่ชำระเงินไม่ทัน กรณีนี้จะต้องขอรับรองคุณวุฒิตามข้อบังคับใหม่ หรือไม่ อย่างไร

A : ให้ใช้เกณฑ์โดยยึดวันที่ยื่นคำขอ(เป็นหลัก) ก่อน 15 มี.ค. 66

Q : ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาจากต่างประเทศกรณีไม่มีประสบการณ์ 10 ปีได้ยื่นขอรับรองคุณวุฒิ และผ่านการรับรองคุณวุฒิแล้วสามารถขอใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู ได้หรือไม่อย่างไร

A : ไม่สามารถขอใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูได้เมื่อได้รับการรับรองคุณวุฒิแล้วจะต้องขอหนังสือผ่อนผันและมีประสบการณ์สอน 1 ปีก่อน

Q : ผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้และได้รับหนังสือรับรองความรู้+ประสบการณ์สอน 1 ปีถ้าจะขอใบ P ได้หรือไม่ อย่างไรหรือต้องขอเป็นใบ B เท่านั้น

A : ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ.2565

ข้อ 9 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนอยู่ก่อนข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

9(1) เป็นผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครบ 1 ปีต่อเนื่องแล้ว = B-LICENSE

9(2) เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติการสอนหรือปฏิบัติการสอนยังไม่ครบ 1 ปีต่อเนื่อง ให้ขอรับ

หนังสือรับรองความรู้ฯ และปฏิบัติการสอนต่อไปจนครบ 1 ปีต่อเนื่อง = B-LICENSE

ข้อ 10 ผู้ที่ได้รับการรับรองความรู้ตามข้อบังคับฯ และยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการรับรองความรู้

ให้ชำระค่ารรรมเนียมและขอหนังสือรับรองความรู้ +ประสบการณ์ 1 ปี = P-LICENSE

(เข้าทดสอบและประเมินสมรรถนะผ่านตามที่คุรุสภากำหนดจะได้ = B-LICENSE)

Q : ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูถ้าหมดอายุต้องดำเนินการอย่างไรและวันที่ออกใบอนุญาตฯ ต่อจากฉบับเดิมหรือไม่

A : ดำเนินการขอต่ออายุวันออกใบอนุญาตต่อจากวันที่หมดอายุต่ออายุใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น

Q : ผู้ที่ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษา ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นและชั้นสูงจะกำหนดกลุ่มวิชาอย่างไร

A : -ปริญญาตรี โท เอก ให้เลือกตามวิชาเอกที่จบ
-ป.บัณฑิต ให้เลือก วิชาที่จบ/วิชาสอนหรือวิชาที่สัมพันธ์กัน หลักฐาน ตารางสอน/คำสั่ง

Q : ผู้ที่เกษียณอายุแล้วต้องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะกำหนดกลุ่มวิชาในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น อย่างไร

A : -ปริญญาตรี โท เอก ให้เลือกตามวิชาเอกที่จบ
-ป.บัณฑิต ให้เลือก วิชาที่จบ/วิชาสอนหรือวิชาที่สัมพันธ์กัน หลักฐาน ตารางสอน/คำสั่ง

Q : หากยื่นคำขอต่ออายุก่อน 15 มี.ค. 66 ยังมิได้ชำระเงินค่าธรรมเนียม แต่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตแบบ ใบB,Aต้องดำเนินการอย่างไร ?

A : กรณีที่ 1 คำขอต่ออายุที่อยู่ระหว่างขอเอกสารเพิ่มเติมหรือผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66จะได้รับใบอนุญาตแบบเดิม(เนื่องจากยื่นคำขอก่อน 15 มี.ค. 66 และชำระเงินค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 15 มี.ค. 66)

กรณีที่ 2 ให้แจ้งยกเลิกเลขที่คำขอต่ออายุแล้วดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามระดับคุณภาพ และชำระค่าธรรมเนียมตามใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียม ณ ปัจจุบัน

Q : คำขอที่ยื่นก่อน วันที่ 15 มี.ค. 66มีการชำระเงินไว้ก่อนนี้แล้วแต่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบต้องดำเนินการอย่างไร ?

A : กรณีที่ 1 ต้องดำเนินการจนกว่าคำขอจะผ่านการตรวจสอบและจะได้รับใบอนุญาตแบบเดิม
กรณีที่ 2 ให้แจ้งยกเลิกเลขที่คำขอต่ออายุแล้วดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯตามระดับคุณภาพและชำระค่าธรรมเนียมตามใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียม ณ ปัจจุบัน(ส่วนเงินที่มีการชำระไว้ก่อนนี้ให้ดำเนินการขอคืนค่าธรรมเนียม)

Q : คำขอที่ยื่นก่อน 15 มี.ค. 66 ชำระเงินเรียบร้อยแต่คำขอผ่านการตรวจสอบหลัง 15 มี.ค. 66ใบอนุญาตจะอนุมัติแบบใด

A : ได้รับใบอนุญาตฯ แบบเดิม (เนื่องจากยื่นคำขอก่อน 15 มี.ค. 66)

Q : เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบคำขอต่ออายุผ่านระบบ KSP SELF-SERVICE เดิมได้หรือไม่ ?

A : คำขอที่ยื่นก่อนวันที่ 15 มี.ค. 66 สามารถตรวจสอบคำขอต่ออายุผ่านระบบ KSP SELF-SERVICE เดิมได้ตามปกติ
ส่วนคำขอที่ยื่นหลังวันที่ 15 มี.ค. 66 สามารถตรวจสอบคำขอต่ออายุผ่านระUU KSP SELF-SERVICE PBA

ปัจจุบันประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการ หรือศึกษานิเทศก์ชำนาญการและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหากต้องการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะต่อแบบ ใบ B หรือ A

ณ ตอนที่ได้วิทยฐานะชำนาญการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือผู้อำนวยการโรงเรียน/ ศึกษานิแทศก์

ㆍถ้าได้วิทยฐานะชำนาญการขณะเป็นครูต่อใบอนุญาตฯครู แบบใบ A

ㆍถ้าได้วิทยฐานะชำนาญการขณะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน/ ศึกษานิเทศก์ต่อใบอนุญาตฯ ครู แบบใบ B

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!