บทความ

ดาวน์โหลด คู่มือกรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2564

ดาวน์โหลด คู่มือกรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2564

คู่มือกรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่มนี้ ได้รวบรวมจาก
กรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้รับรายงานการลงโทษทางวินัยจากหน่วยงานการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่รายงานมายัง ก.ค.ศ. โดยผ่านการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการแล้วในระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า การนำไปใช้อ้างอิงหรือเป็นกรณีเทียบเคียงประกอบการพิจารณาโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน

เพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา นิติกรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามดำริและนโยบายของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อนึ่ง กรณีตัวอย่างในคู่มือเล่มนี้ ชื่อบุคคลต่าง ๆ ในกรณีตัวอย่างที่ปรากฏเป็นชื่อสมมุติทั้งสิ้นส่วนระดับโทษเติมเป็นโทษที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งไว้ หากเหมาะสมแก่กรณีความผิดแล้ว ก.ค.ศ. จะมีมติรับทราบ หากยังไม่เหมาะสมก็จะมีมติให้เปลี่ยนแปลงโทษให้เหมาะสมต่อไปสำนักงาน ก…ศ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

ดาวน์โหลด คู่มือกรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 - 2564

๑. กรณีความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว
๒. กรณีความผิดที่เกี่ยวกับเพศและอนาจารทางเพศเด็กนักเรียน
๓. กรณีความผิดที่เกี่ยวกับการเสพสุรา ยาเสพติดและการเล่นพนัน
๔. กรณีความผิดที่เกี่ยวกับการเรียกรับเงิน
๕. กรณีความผิดที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี ทุจริตหน้าที่ราชการ
๖. กรณีความผิดที่เกี่ยวกับพัสดุ
กรณีความผิดที่เกี่ยวกับการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
๘. กรณีความผิดฐานประพฤติชั่ว
๙. กรณีความผิดที่เกี่ยวกับคดีอาญา
๑๐. กรณีความผิดลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
๑๑. กรณีความผิดเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
๑๒. กรณีความผิดเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการฯ
๑ถ. กรณีความผิดเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (ลงโทษเด็กนักเรียน)
๑๔. กรณีความผิดตามกฎหมายอื่น

ดาวน์โหลด คู่มือกรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 - 2564
ดาวน์โหลด คู่มือกรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 - 2564

โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ สำนักงาน ก.ค.ศ.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!