แจกไฟล์

ดาวน์โหลดหนังสือ เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง จากสพฐ.

ดาวน์โหลดหนังสือ เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ ด้าน ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง จากสพฐ.

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่มุ่งให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยได้พัฒนไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก บนพื้นฐานของความเป็นไทยอีกทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างมาตรฐานเด็กไทย และได้กำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะ

ดังนั้นการแสวงหา เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับให้ครูผู้สอนนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นได้อย่างเป็นรูปธรรมสนองตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานตามนโยบายบรรลุตามเป้าหมายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำเอกสารชุดเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 12 รายการขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

 1. ด้านอ่าน ออก อ่าน คล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง
 2. ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง
 3. ด้านการคิดขั้นพื้นฐาน
 4. ด้านการคิดขั้นสูง
 5. ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
 6. ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 7. ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
 8. ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 9. ด้านใฝ่เรียนรู้
 10. ด้านใฝ่ดี
 11. ด้านทักษะชีวิต
 12. ด้านอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดหนังสือ เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ ด้าน ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง จากสพฐ.
ดาวน์โหลดหนังสือ เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ ด้าน ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง จากสพฐ.

ขอบคุณที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!