แจกไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน ITA ปี 2566 ไฟล์ word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน ITA ปี 2566 ไฟล์ word แก้ไขได้

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนระบบการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) และกำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปิ๊งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประเมินจึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบการเปิดผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) จำนวน ๔๓ ประเด็น ดังนี้

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน ITA ปี 2566 ไฟล์ word แก้ไขได้
ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน ITA ปี 2566 ไฟล์ word แก้ไขได้

ของคุณที่มา Facebook เพจ คศ.3

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!