รายงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงาน 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 โดยครู วิทวัส บรรยง โรงเรียนบ้านวังหว้า

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงาน 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 โดยครู วิทวัส บรรยง โรงเรียนบ้านวังหว้า

แบบประวัติและผลงานเล่มนี้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือก “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจําปีการศึกษา 2566 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อนําข้อเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาการคัดเลือก ประกอบด้วยส่วนสําคัญดังต่อไปนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 ผลการประพฤติปฏิบัติตนและผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณสมบัติและผลงานที่โดดเด่นเป็นแบบอย่าง

ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุรุชนคุณธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการพิจารณาฯ เล่มนี้ จะอํานวยประโยชน์แก่คณะกรรมการคัดเลือกและผู้อ่านได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้อํานวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนที่ให้ความร่วมมือทําให้แบบรายงานเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงาน 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 โดยครู วิทวัส บรรยง โรงเรียนบ้านวังหว้า
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงาน 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 โดยครู วิทวัส บรรยง โรงเรียนบ้านวังหว้า
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงาน 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 โดยครู วิทวัส บรรยง โรงเรียนบ้านวังหว้า

ลิงก์ดาวน์โหลด

ขอบคุณที่มา : PLC เพื่อการศึกษา

Back to top button
error: Content is protected !!