แจกไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ หรือที่เราได้มีโอกาสพบเจอ มีเหตุการณ์การใช้ความรุนแรง เหตุการณ์ทำร้ายกันอันเกิดจากการควบคุมอารมณ์และความคิดของตัวเองไม่ได้ ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ประสงค์ด้านลบและเกิดความวุ่นวายในสังคม ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีที่มาจากการการไม่รู้จักวิธีจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง จนทำให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและความเหมาะสม อารมณ์ของคนเรา สามารถแสดงออกได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นทางสีหน้า แววตา น้ำเสียง ท่ทางและอากับกีริยาและพฤติกรรมต่าง ๆ

ดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรู้จักการบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเราเองและรู้จักสังเกตอารมณ์ของผู้อื่น เพื่อให้เราและผู้อื่นต่างอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ทำงานร่วมกันได้จนงานประสบผลสำเร็จองค์กรและประเทศชาติก็จะเกิดการพัฒนาความฉลาด ทางอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ) ได้มีการให้ความหมายไว้หลายอย่างตัวอย่าง เช่น

 1. ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ มีจิตใจที่มั่นคง
  การมองโลกในแง่ดี รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ มีเหตุผล มีสติ
  สามารถควบคุมตนเอง มีความสามารถในการรับรู้ถึงความต้องการของคนอื่น และรู้จักมารยาททาง
  สังคม เป็นต้น (sirintip . 2560. ความฉลาด ทางอารมณ์ หรือ EQ (ออนไลน์) . แหล่งที่มา :
  http://www.thaihealth.or.th. 31 พฤษภาคม 2560 )
 2. ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ ที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไป
  อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข (รัศมี มณีนิล .2560. ความฉลาด ทางอารมณ์ (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
  http://www.dmh.go.th/download/ebooks/EQ11.pdf. 31 พฤษภาคม 2560 )
  นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ยังได้มีการพัฒนาแนวคิดเรื่องความฉลาดทาง
  อารมณ์ ประกอบด้วย 3 ประการ คือ เก่ง ดี มีสุข โดย
 • เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาและแสดงออกได้
  อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
 • ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่น มีความ
  รับผิดชอบต่อส่วนรวม
 • มีสุข หมายถึง ความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข มีความภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิตและมี
  ความสุขสงบทางใจ

ความฉลาดทางอารมณ์ = เข้าใจตนเอง + เข้าใจผู้อื่น + แก้ไขความขัดแย้งได้
– เข้าใจตนเอง = เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก และความต้องการในชีวิตของตนเอง
– เข้าใจผู้อื่น = เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น และสามารถแสดงออกมาได้อย่างเหมาะสม
– แก้ไขความขัดแย้งได้ = เมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไข จัดการให้ผ่านพ้นไปได้อย่างเหมาะสม ทั้งปัญหาความเครียดในใจ หรือปัญหาที่เกิดจากการขัดแย้งกับผู้อื่น

การพัฒนาความฉลาด ทางอารมณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับตน คือ การรู้เท่าทันอารมณ์ของตน สามารถติดตามอารมณ์ของตนเองอยู่เสมอ และในทุกอารมณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตนเอง ตระหนักถึงข้อดีและข้อบกพร่องของตนเอง โดยรู้ด้วยตนเอง และการที่ผู้อื่นให้ข้อมูลย้อนกลับ การยอมรับข้อบกพร่องของตนเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ปรับปรุงตนเองหรือเกิดความระมัดระวังในการแสดงอารมณ์มากขึ้น แนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารณ์ของตนเอง

 1. ฝึกให้สามารถรู้เท่าทันความรู้สึกของตนเองและคสี่คลายอารมณ์ทางลบให้หมดไป ฝึกฝนการมีสมาธิจดจ่ออยู่กับกิจกรรมหรืองานที่ทำ ทำให้ต้องตริตรองในเรื่องนั้น ๆ เป็นการสร้างความเพลิดเพลินใจขึ้นมาแทนที่ความรู้สึกทางลบที่มีอยู่เดิมให้ได้
 2. ฝึกการใช้อารมณ์ให้ส่งเสริมความคิดของตน โดยอารมณ์จะช่วยปรับแต่งและปรับปรุงความคิดให้เป็นไปในทางที่มีประโยชน์ มีความรู้สึกกลมกลืนไปกับงานซึ่งเกิดขึ้นจากการท้าทายที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป
 3. สร้างเสริมพลังจูงใจให้ตนเอง ด้วยการมองและเห็นถึงความงดงามของโลกหรือบุคคลอื่น ควรละจากความหมกมุ่นในกิจกรรมส่วนตัว และพิจารณาสิ่งรอบข้างบุคคลรอบตัว เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งตนเอง ชื่นชมในส่วนดีทั้งของเขาและของเรา ความเคร่งเครียดของจิตใจและการเห็นทุกอย่างเต็มไปด้วยอุปสรรคจะลดลง (แหล่งที่มา : http://www.nana-bio.com)

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (mju.ac.th)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!