แจกไฟล์

เผยแพร่ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center โดยใช้กระบวนการ จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ของโรงเรียนวัดไพรสรณ์

เผยแพร่ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center โดยใช้กระบวนการ จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ของโรงเรียนวัดไพรสรณ์

เผยแพร่ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center ของโรงเรียนวัดไพรสรณ์ 2 เรื่อง ดังนี้

  1. การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย เรื่องคำควบกล้ำแท้ โดยใช้กระบวนการ
    จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วย Co-5STEPs ร่วมกับสื่อเทคโนโลยี Obec Content Center
    โดย คุณครูจันทร์จิรา หยังกุล ตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย
  2. การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Body Part โดยใช้กระบวนการ
    จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับสื่อเทคโนโลยี Obec Content Center
    โดย คุณครูซีตีปาตีเม๊าะ สายนุ้ย ตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย

แบบรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center ที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนร่วมกับการใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center ซึ่งสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น อีกทั้งความหลากหลายของสื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center ยังเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน และเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
การจัดทำรายงานเล่มนี้ รายงานตามรูปแบบของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ตัวอย่างไฟล์ Best Practice ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center โดยใช้กระบวนการ จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เเละ ๓ โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนวัตกรรมจนประสบความสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วย Co-5STEPs ร่วมกับสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center ทั้ง 2 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและหน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป
เผยแพร่นวัตกรรมที่นี่

ขอบคุณที่มา :: เพจโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ กระบี่ 

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!