เอกสารวิชาการเอกสารแจกไฟล์

แจกไฟล์ ตัวอย่างเอกสาร ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อ OBEC Content Center โดยครูเต้ พนมไพร

แจกไฟล์ ตัวอย่างเอกสาร ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อ OBEC Content Center โดยครูเต้ พนมไพร

การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บนระบบ OBEC Content Center

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีการคัดเลือกผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาสื่อการสอน และการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ บนระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) หรือ
OBEC Content Center

ข้าพเจ้า นายเทวัญ ภูพานทอง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
จึงขอเสนอรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content
Center

เอกสารเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ความเป็นมาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ลำดับการพัฒนาสื่อ ผลการ
ดำเนินงาน บทเรียนที่ได้รับ ปัจจัยความสำเร็จ การเผยแพร่ บรรณานุกรม และภาคผนวก ที่จะช่วย
ประกอบ การพิจารณาของกรรมการต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ ตัวอย่างเอกสาร ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อ OBEC Content Center โดยครูเต้ พนมไพร

ขอบคุณที่มา :: ครูเต้ พนมไพร

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!