บทความ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ ksp self service

วิธีขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ ksp self service

ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษา/ผู้สาเร็จการศึกษาเข้าเว็บไซต์สานักงานเลขาธิการคุรุสภา www.ksp.or.th. เลือกหัวข้อ KSP Self-Service สมัครเข้าใช้งานระบบ KSP Self-Service เลือก “สมัครสมาชิกใหม่” อ่านรายละเอียดข้อตกลงในการใช้ระบบ KSP Self-Service ยอมรับเงื่อนไข และ ตกลง

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ ksp self service

นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเข้าไปในระบบ KsP Self-service โดยในรูปแบบไฟล์ jPs หรือ .pdf
เลือกช่อง บันทึกข้อมูลคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต – ครู สำหรับ KSP BUNDIT

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ ksp self service

สำหรับหลักสูตรก่อนปี 2559 และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาก่อนปี

2562 จะมีเลขที่อัพโหลด 6 หลัก เช่น 040874

มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้แจ้งเลขที่อัพโหลดดังกล่าว

หลักสูตรปี 2559 และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาปี 2562 เป็นต้นไป

จะเป็นเลขที่อัพโหลด 11 หลัก เช่น 64xX.

มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้แจ้งเลขที่อัพโหลดดังกล่าว

เอกสารแนบของหลักสตร 5 ปี/ป.โท/ป.เอก

วิธีการลดขนาดไฟล์ PDF ต้องไม่เกิน 2 MB

ไฟล์รูปภาพที่จะอัพโหลด ในข้อที่ 4 ต้องเป็น jpg โดยกดที่ เพื่อเลือกรูปภาพ และ กดบันทึก

หากอัพโหลดรูปภาพเสร็จแล้วจะต้องขึ้นเครื่องหมาย และเป็นสีเขียว จึงจะกดบันทึกได้

หมายเหตุ ผู้เรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป แนบผลการสอบ 5 วิชาด้วย

เส้นทางการเป็นข้าราชการครู

https://www.facebook.com/Thirakoonyodmadi/photos/246538503694050

หลักสูตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง

https://www.facebook.com/Thirakoonyodmadi/photos/195368488811052

การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

https://www.facebook.com/Thirakoonyodmadi/photos/189929399354961

ขอบคุณคุณ พรพรรณ เจ้าของข้อมูลและแผนภาพ

ขอบคุณที่มา :: Facebook รอบรู้วิชาชีพครู

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!