บทความ

การใช้ผ้าผูกคอลูกเสือตามกฎกระทรวง

การใช้ผ้าผูกคอลูกเสือตามกฎกระทรวง

การใช้ผ้าผูกคอลูกเสือตามกฎกระทรวง

การใช้ผ้าผูกคอลูกเสือตามกฎกระทรวง

1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่สังกัดจังหวัด ให้ใช้ผ้าผูกคอจังหวัด ซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกว่า ผู้บังคับบัญชาคนนั้น สังกัดอยู่จังหวัดใด ในกรณีที่ท่านได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ตั้งแต่ 2 ท่อนขึ้นไปจะใช้ผ้าผูกคอกิลเวลล์ก็ต่อเมื่อท่านลงฝึกกิจกรรมลูกเสือ หรือเป็นวิทยากรการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือทุกระดับ

*ครูที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้กำกับลูกเสือในโรงเรียนและ ลงฝึกปฏิบัติการฝึกอบรมลูกเสือ ท่านผูกผ้าผูกคอกิลเวลล์นั้นถูกต้องแล้ว ส่วนตำแหน่งรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนและผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนที่ ไม่มีหน้าที่ฝึกอบรมลูกเสือ เมื่อแต่งเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ อาจใช้ผ้าผูกคอกิลเวลล์ก็ได้โดยอนุโลม

2. ผ้าผูกคอกิลเวลล์ ตามหมวด 4 ข้อ 25 (หน้า 30) นั้น ถือเป็นผ้าผูกคอพิเศษ ไม่ใช้เป็นผ้าผูกคอที่ระบุในการแต่งเครื่องแบบลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่สังกัดจังหวัด ดังนั้น ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาแต่งเครื่องแบบลูกเสือแล้วไม่อยู่ในฐานะผู้ฝึกอบรมลูกเสือหรือเป็นวิทยากร ให้แต่งเครื่องแบบลูกเสือจึงต้องใช้ผ้าผูกคอสังกัดจังหวัด เช่น กรณีเข้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ในกรณีมาร่วมงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม และหรือ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน เป็นต้น

การใช้ผ้าผูกคอลูกเสือตามกฎกระทรวง

3. ถ้าผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ก็ให้ใช้ผ้าผูกคอของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในตำแหน่งต่างๆตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ.ข้อ 11 (หน้า 15 ) แต่ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรการฝึกอบรม ต้องเปลี่ยนผ้าผูกคอ เป็นผ้าผูกคอกิลเวลล์

4.ในกรณีที่ประกอบพิธีการทางลูกเสือ เช่นพิธีส่งลูกเสือให้ไปสู่ประเภทที่สูงขึ้น ประกอบพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์แก่ผู้บังคับบัญญชาที่มีคุณวุฒิสูงขึ้น หรือการเปิดประชุมกอง การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ต้องใช้ผ้าผูกคอกิลเวลล์ สำหรับผู้ที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบบดจ์ 2 ท่อนแล้วเท่านั้น

5. มักจะมีคำถามว่า เมื่อใช้ผ้าผูกคอจังหวัด ผ้าผูกคอต้นสังกัดหรือผ้าผูกคอสำนักงานฯ แล้วจะสวมบีด 2 ท่อน, สามท่อน หรือ สี่ท่อนได้หรือไม่ คำตอบคือ สวมได้เพราะเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน, สามท่อน และสี่ท่อน เป็นครื่องหมายแสดงคุณวุฒิทางลูกเสือ ไม่ใช่เครื่องหมายบอกสังกัด

การสวมผ้าผูกคอตามสังกัด(ผ้าผูกคอจังหวัด/สำนักงาน) ตามแบบ ลส.13

 • วันที่1กรกฏาคม พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 • ควบคุมลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 • เป็นกรรมการหรือส่งประกวดและแข่งขันกิจกรรมทางลูกเสือ
 • งานประชุมสัมนาวิชาการ งานกิจกรรมทางลูกเสือที่ไม่ใช่การฝึกอบรม
 • เข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานทั่วไป

สวมผ้าผูกคอกิลเวลล์ในโอกาส

 • การเปิดประชุมกองลูกเสือ
 • การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ
 • รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมลูกเสือ
 • เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลตรวจประเมินขั้น5

สีของผ้าผูกคอลูกเสือบอกอะไรเราได้???

สีของผ้าผูกคอลูกเสือถูกกำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ พ.ศ.2510 โดยแบ่งสีของผ้าผูกคอตามภาคการศึกษาในอดีตซึ่งมี 12 เขต (น่าจะคล้ายคลึงกับเขตพื้นที่การศึกษาในปัจจุบัน) สำหรับจังหวัดที่เกิดขึ้นใหม่หลังกฎกระทรวงฉบับนี้ประกาศออกมา มีผู้หลักผู้ใหญ่ได้อธิบายว่าให้ใช้สีของผ้าผูกคอตามจังหวัดที่แยกออกมา

** กรณีเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือในระดับต่างๆ ก็ให้ใช้ผ้าผูกคอลูกเสือเฉพาะในงานชุมนุมเท่านั้น เมื่อเสร็จสิ้นแล้วไม่นิยมนำมาใช้ผูกคอในงานทั่วไป (เก็บเป็นที่ระลึก)

ข้อมูล : กิจกรรมลูกเสือ Scout share

“ผ้าผูกคอลูกเสือ” รู้หรือไม่ มีการแบ่งสีตามเขตการศึกษา การใช้ผ้าผูกคอลูกเสือตามกฎกระทรวง

“ผ้าผูกคอลูกเสือ” ได้ถูกกำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ พ.ศ. 2510 โดยแบ่งสีของผ้าผูกคอตามภาคการศึกษาในอดีตซึ่งมี 12 เขต ได้แก่

เขตการศึกษา 1 สีเหลือง

การใช้ผ้าผูกคอลูกเสือตามกฎกระทรวง
 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
  เขตการศึกษา 2 สีเขียว
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สตูล
  เขตการศึกษา 3 สีตองอ่อน
 • ชุมพร
 • นครศรีธรรมราช
 • พัทลุง
 • สงขลา
 • สุราษฎร์ธานี
  เขตการศึกษา 4 สีฟ้า
 • กระบี่
 • ตรัง
 • พังงา
 • ภูเก็ต
 • ระนอง
  เขตการศึกษา 5 สีน้ำเงิน
 • กาญจนบุรี
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • เพชรบุรี
 • ราชบุรี
 • สมุทรสงคราม
 • สุพรรณบุรี
  เขตการศึกษา 6 สีแดงเลือดนก
 • ชัยนาท
 • พระนครศรีอยุธยา
 • ลพบุรี
 • สระบุรี
 • สิงห์บุรี
 • อ่างทอง
 • อุทัยธานี
  เขตการศึกษา 7 สีม่วง
 • กำแพงเพชร
 • ตาก
 • นครสวรรค์
 • พิจิตร
 • พิษณุโลก
 • เพชรบูรณ์
 • สุโขทัย
 • อุตรดิตถ์
  เขตการศึกษา 8 สีบานเย็น
 • เชียงใหม่
 • น่าน
 • พะเยา
 • แพร่
 • แม่ฮ่องสอน
 • ลำปาง
 • ลำพูน
  เขตการศึกษา 9 สีเลือดหมู
 • ขอนแก่น
 • บึงกาฬ
 • เลย
 • สกลนคร
 • หนองคาย
 • หนองบัวลำภู
 • อุดรธานี
  เขตการศึกษา 10 สีชมพู
 • กาฬสินธุ์
 • นครพนม
 • มหาสารคาม
 • มุกดาหาร
 • ยโสธร
 • ร้อยเอ็ด
 • อำนาจเจริญ
 • อุบลราชธานี
  เขตการศึกษา 11 สีแสด
 • ชัยภูมิ
 • นครราชสีมา
 • บุรีรัมย์
 • ศรีสะเกษ
 • สุรินทร์
  เขตการศึกษา 12 สีไพล
 • จันทบุรี
 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลบุรี
 • ตราด
 • นครนายก
 • ปราจีนบุรี
 • ระยอง
 • สระแก้ว

ขอบคุณที่มา : Facebook ส้มเปรี้ยว ชีวิตคิดบวก

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!