แจกไฟล์

ดาวน์โหลดตัวอย่าง Best Practice การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) โดยใช้นวัตกรรมอ่านคล่อง เขียนได้ด้วย 5 กระบวนยุทธ โดย คุณครูธีระศักดิ์ เพ็งกระจ่าง

ดาวน์โหลดตัวอย่าง Best Practice การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) โดยใช้นวัตกรรมอ่านคล่อง เขียนได้ด้วย 5 กระบวนยุทธ โดย คุณครูธีระศักดิ์ เพ็งกระจ่าง

การอ่านเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่านการเขียนทำ
ให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่นิยมต่างๆรวมทั้งช่วยในการ
เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดขแงชีวิต การอ่านการเขียนจึงมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างยิ่ง
เช่น การอ่าน การเขียนเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ ผู้อ่านหรือเขียนมากย่อมรู้มากและถ้านำความรู้นั้นไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมสังคมย่อมมีประสิทธิภาพในการพัฒนาในการเรียนรู้อน่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
จากผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านการอ่านเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
บางส่วนยังขาดทักษะในการอ่าน และการเขียนอยู่มาก ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชา
ภาษาไทยและกลุ่มสาระอื่น ๆ ต่ำกว่าเป้าหมาย รวมทั้งผลการทดสอบ NT ในปีการศึกษาที่ผ่านมมา ต่ำกว่า
เป้าหมายที่คาดหวัง ข้าพเจ้าเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงตระหนักและได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนในวิชาอื่น ๆ นักเรียนจำเป็นต้องอ่านออกเขียนได้
ทุกคน และเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเรื่องการอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ยกระดับผลการประเมิณคุณภาพผู้เรียน NT ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ข้าพเจ้าจึงได้ดำเนินกิจกรรมนี้
เพื่อเป็นการแก้ไข และ พัฒนาการอ่านและการเขียนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ให้ผู้เรียนทุก
คนมีทักษะในการอ่านที่ถูกต้อง เขียนได้ และมีนิสัยรักการอ่าน และผลการทดสอบระดับชาติ (NT) จึงได้จัดทำ
นวัตกรรมชุดนี้ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอ่านหนังสือ
ได้คล่อง
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขการอ่าน การเขียน ภาษาไทยของนักเรียน โดยการคิดค้นนวัตกรรม และ
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice) เรื่อง “การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ของ กลุ่มที่มีปัญหาทางการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ด้วย ๕ กระบวนยุทธ”
มาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียนอย่างเป็นระบบมีรูปแบบที่ดีด้วย

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดตัวอย่าง Best Practice การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) โดยใช้นวัตกรรมอ่านคล่อง เขียนได้ด้วย 5 กระบวนยุทธ โดย คุณครูธีระศักดิ์ เพ็งกระจ่าง
ดาวน์โหลดตัวอย่าง Best Practice การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) โดยใช้นวัตกรรมอ่านคล่อง เขียนได้ด้วย 5 กระบวนยุทธ โดย คุณครูธีระศักดิ์ เพ็งกระจ่าง

ขอบคุณแหล่งที่มา : คุณครูธีระศักดิ์ เพ็งกระจ่าง

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!