ภาษาไทย

ลิ้งค์ดาวน์โหลด“สื่อ เอกสาร คู่มือ คลิป วีดิทัศน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ลิ้งค์ดาวน์โหลด“สื่อ เอกสาร คู่มือ คลิป วีดิทัศน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (จำนวน 7 เล่ม)

ลิ้งค์ดาวน์โหลด“สื่อ เอกสาร คู่มือ คลิป วีดิทัศน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ลิ้งค์ดาวน์โหลด“สื่อ เอกสาร คู่มือ คลิป วีดิทัศน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
  • เล่ม 1 พยัญชนะและสระ
  • เล่ม 2 คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป
  • เล่ม 3 คำที่ไม่มีตัวสะกด
  • เล่ม 4 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
  • เล่ม 5 คำควบกล้ำและคำที่มีอักษรนำ
  • เล่ม 6 คำผันวรรณยุกต์
  • เล่ม 7 คำที่มีตัวการันต์

ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/drive/folders/1ifGWJTLmzfsHvzK1rugvNU23o0BsAcu1

คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคำ

ลิ้งค์ดาวน์โหลด“สื่อ เอกสาร คู่มือ คลิป วีดิทัศน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/1beWs1eUED8qna0XsXFJKsacCm1ZBs0sz/view

ก ไก่ สวัสดี

หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดพัฒนาทักษะภาษาไทย ระดับปฐมวัย (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546) สำหรับนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ

ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/drive/folders/1VbOTQjCP_R7nDOisFU2XI4JmEa7wuxDp

สระเสียงใส

หนังสือเรียนชุดพัฒนาทักษะภาษาไทย ระดับปฐมวัย (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546) สำหรับนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ

ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/drive/folders/1oHbMmX5gUOGVXYScTw9uh5LBB2__nt9J

ภาษาน่าเรียนรู้1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดพัฒนาทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ

ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/drive/folders/1VrSrA4WzLeRA69m0sskxAI0sVmMKOr4z

คู่มือฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (จำนวน 3 เล่ม)

  • เล่ม 1 คู่มือฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • เล่ม 2 แบบฝึกชวนคิดสำหรับพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับครูผู้สอน)
  • เล่ม 3 แบบฝึกชวนคิดสำหรับพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับนักเรียน)

ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/drive/folders/1giHQp_Dsphtn7R1T1co0KyRzJUaVHBZV

สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (จำนวน 7 ตอน)

ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/drive/folders/1VNOQVsay5ps4MDz85yxIkWtdfHswud9W

สื่อวีดิทัศน์การเขียนเรียงความย่อความ (จำนวน 5 ตอน)

การเขียนย่อความ

การเขียนเรียงความ

ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/1vtws9EvbcWu2fBf0L8G3QOJLVyyZNMU7/view

สื่อวีดิทัศน์การคัดลายมือ “กลเม็ดในการคัดลายมือ”

วีดิทัศน์ “รายการเสาร์สนุก ปลุกสมรรถนะการอ่าน” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย (วันเสาร์ เวลา 10.00 – 10.45 น. (จำนวน 25 ตอน)

ตอนที่ 1 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง (คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1)

https://shorturl.asia/s4mB5

ตอนที่ 2 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง(คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครู โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1)

https://shorturl.asia/5zsQ2

ตอนที่ 3 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง (คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครู โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม)

https://shorturl.asia/uHtwE

ตอนที่ 4 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง (คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1)

https://shorturl.asia/5Nafu

ตอนที่ 5 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง (คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครู โรงเรียนจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่)

https://shorturl.asia/Hdr7z

ตอนที่ 6 คุยสนุกกับ GURU การอ่าน

(คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย)

https://shorturl.asia/ReoDP

ตอนที่ 7 คุยสนุกกับ GURU การอ่าน ตอน จับเทคนิคใส่ห้องเรียน (มีชีวิต)(คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย)

https://shorturl.asia/7nEvj

ตอนที่ 8 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง (คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย)

https://shorturl.asia/9AH8V

ตอนที่ 9 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง (คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1)

https://shorturl.asia/JMsrI

ตอนที่ 10 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง (คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครู โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1)

https://shorturl.asia/45bgJ

ตอนที่ 11 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอารมย์ ติดปาก คุ้นหู รู้ เข้าใจ อ่านได้เขียนถูก เพื่อลูก ๆ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ผ่านบทร้องเล่น เพลง เกม และนิทานสระ (ครูอารมย์ เหลืองแดง)

https://shorturl.asia/E0nXJ

ตอนที่ 12 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง (คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2)

https://shorturl.asia/iLgIo

ตอนที่ 13 แต่งแต้มสีสันสู่การเรียนรู้วรรณคดีให้สนุก (คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย)

https://shorturl.asia/Bl069

ตอนที่ 14 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง (คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครู โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4)

https://shorturl.asia/htXKp

ตอนที่ 15 “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” กับนวัตกรรม อ่านเขียนคำใหม่โดยใช้รหัสมือ

(คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครู โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3)

https://shorturl.asia/IuicA

ตอนที่ 16 เพชรบูรณ์ 2 Strong อย่างสร้างสรรค์ ปันประสบการณ์การพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย (คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2)

https://shorturl.asia/9ECti

ตอนที่ 17 นำหัวใจพัฒนา อาสาสมัครพิทักษ์การอ่านเขียนเรียนบนดอย

(คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครูโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2)

https://shorturl.asia/RZy9L

ตอนที่ 18 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอารมย์ ติดปาก คุ้นหู รู้เข้าใจ อ่านได้เขียนถูก เพื่อลูก ๆ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ผ่านบทร้องเล่น เพลง เกม และนิทานสระ (ครูอารมย์ เหลืองแดง)

https://shorturl.asia/OYpAb

ตอนที่ 19 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ สู่การพัฒนาทักษะภาษาไทย (คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการรักษ์ภาษาไทย)

https://shorturl.asia/LZYnE

ตอนที่ 20 ตะลุยภาษา พิชิตด่าน ก้าวผ่าน Leaning Loss (คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครู โรงเรียนประถมนนทรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร)

https://shorturl.asia/nIGDJ

ตอนที่ 21 วรรณคดีไทยสอนอย่างไรให้ปัง ภาค 1 (คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4)

https://shorturl.asia/VFi4j

ตอนที่ 22 วรรณคดีไทยสอนอย่างไรให้ปัง ภาค 2 (คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4)

https://shorturl.asia/mI806

ตอนที่ 23 “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” กับนวัตกรรมอ่านเขียนคำใหม่โดยใช้รหัสมือ ภาค 2 (คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3)

https://shorturl.asia/Dtdsr

ตอนที่ 24 อ่านเขียนทุกวัน สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาการอ่านออกเขียนได้

(คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1)

https://shorturl.asia/lhtYO

ตอนที่ 25 นานาทัศน์จากผู้ชมรายการเสาร์สนุกปลุกสมรรถนะการอ่าน (คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย)

https://shorturl.asia/vVmoy

สื่อ/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยที่ประสบความสำเร็จ

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การนิเทศด้วยกระบวนการ SPMCA Smart Model เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้นในการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ สพป.น่าน เขต 2

การพัฒนาครูภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอนการอ่านและการเขียนภายใต้สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้วยรูปแบบการนิเทศ FIRST Model สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

การบริหารจัดการศึกษาเชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการ PDMCAS สพป.ลำพูน เขต 2

ระดับสถานศึกษา

การพัฒนาการอ่านและการเขียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น(นวัตวิถี) E-SAN MODEL ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5 ส (ลิขิตโมเดล) วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป.มหาสารคาม เขต 3

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน-การเขียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน-เขียน On Demand โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป.พิษณุโลก เขต 1

การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การขับเคลื่อนการดำเนินงานสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สพม.แพร่

การขับเคลื่อนการดำเนินงานสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สพป.ลำปาง เขต 1

https://www.facebook.com/thaiobec/videos/1486158515162984/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C

การขับเคลื่อนการดำเนินงานสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สพป.ชุมพร เขต 1

https://www.facebook.com/thaiobec/videos/600760648272481/

การขับเคลื่อนการดำเนินงานสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สพป.อุบลราชธานี เขต 1

https://www.facebook.com/thaiobec/videos/3273843949600574/

ขอบคุณที่มา : Facebook วิษณุ ผอ.สวก.

Back to top button
error: Content is protected !!