บทความ

การหักภาษี ณ ที่ จ่าย

การหักภาษี ณ ที่ จ่าย

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ เงินที่เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของสถานศึกษาหักจากผู้ขาย หรือผู้รับจ้างเพื่อนำส่ง กรมสรรพากร กรณีซื้อ หรือจ้าง มีหลักเกณฑ์การจ่าย และหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้

  1. ซื้อหรือจ้างบุคคลธรรมดา หากวงเงินที่จ่ายตามสัญญา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีวงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ไม่ว่าจะแบ่งจ่ายเงินนั้นเป็นกี่ครั้งก็ตาม
  2. ซื้อหรือจ้างนิติบุคคล หากได้จ่ายเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าสินค้า/บริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่ว่าจะแบ่งจ่ายเงินนั้นเป็นกี่ครั้งก็ตาม

การหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องยึดเกณฑ์เงินสด หมายความว่า จ่ายเงินวันใดต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในวันนั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น การจ่ายเงินสด หากจ่ายเงินสดวันใดต้องหักภาษี ณ วันที่จ่ายไว้ด้วย การจ่ายเป็นเช็ค จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามวันที่ ที่ปรากฏสั่งจ่ายบนเช็ค โดยไม่สนใจว่าผู้รับเงินจะมารับเช็คหรือไม่ก็ตาม

การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้รับเงิน หน้าที่ของผู้จ่ายเงิน ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นหลักฐานให้กับผู้รับเงิน โดยออกทันทีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับ สำเนาให้นำมาบันทึกรายการรับในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

วิธีนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้เจ้าหน้าที่นำเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งสรรพากรท้องที่หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป โดยใช้แบบ แบบ ภ.ง.ด. 3 กรณีบุคคลธรรมดา หรือ แบบ ภ.ง.ด. 53 กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัท หากไม่นำส่งภายในกำหนดเวลาผู้จ่ายเงินต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าปรับอาญาภายใน 7 วัน นับจากสุดท้ายของการยื่นแบบ (วันที่ 7) 100 บาท หากเกินจากนั้น 200 บาทและเงินเพิ่มอีก 1.5% ของภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่อเดือน หรือเศษของเดือนของภาษีที่นำส่ง และอาจได้รับโทษทางอาญา ปรับไม่เกิน 2,000 บาท บันทึกรายการนำส่งในทะเบียน คุมเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยใช้ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากสรรพากรท้องที่ (บจ.) เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการ

หมายเหตุ เกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ดูวงเงินตามสัญญาจ้าง หากวงเงินตามสัญญาจ้างนั้นเข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กรมสรรพากรกำหนด ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ในทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินตามสัญญา ตัวอย่างเช่น สัญญาจ้างที่ 1/66 มีวงเงินในสัญญา 15,000 บาท กำหนดจ่ายเงินเป็น 3 งวดๆ ละ 5,000 บาท ดังนั้น การจ่ายเงินทุกงวด ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ของเงิน5,000 บาท เป็นเงิน 50 บาท ในทุกงวดที่จ่ายเงิน

ขอบคุณที่มา : Facebook พัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!