ย้ายครูขอย้าย

ด่วนที่สุด!! ปฏิทินและตัวชี้วัด การย้ายข้าราชการครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

ด่วนที่สุด!! ปฏิทินและตัวชี้วัด การย้ายข้าราชการครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7436 วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)

๑. ปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ด้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดปฏิทินการย้าย และรายละเอียดตัวชี้วัตและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด จึงกำหนดปฏิทินการย้าย และรายละเอียดตัวชี้วัตและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

ด่วนที่สุด!! ปฏิทินและตัวชี้วัด การย้ายข้าราชการครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

ปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดตัวขี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอบคุณที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

Back to top button
error: Content is protected !!