บทความคู่มือ

ดาวน์โหลด กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

ดาวน์โหลด กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำหนังสือกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น โดยได้รวบรวมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม พระราชบัญญัติเงินเตือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎ ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการตำเนินการทางวินัยแก่ผู้ออกจากราชการ (มาตรา ๑๐๒) รวมถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเตือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหนังสือกฎหมายว่าด้วยการบริทารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้มีรายละเอียดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิประสิทธิผลต่อไป

ดาวน์โหลด กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
. หมวด ๑ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
. หมวด ๒ บททั่วไป
. หมวด การกำหนดตำแหน่ง วิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือนเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง
. หมวด ๔ การบรรจุและการแต่งตั้ง
. หมวด ๕ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
. หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย
. หมวด ๗ การดำเนินการทางวินัย
. หมวด ๘ การออกจากราชการ
. หมวด ๙ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
. บทเฉพาะกาล

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าชั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

ดาวน์โหลด กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.
ดาวน์โหลด กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.
ดาวน์โหลด กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!