แจกไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี ฟอนต์ไทย TH Sarabun IT๙ ฟอนต์ราชการไทย เลขไทย

ดาวน์โหลดฟรี ฟอนต์ไทย TH Sarabun IT๙ ฟอนต์ราชการไทย เลขไทย

แจกไฟล์ฟอนต์ไทยสารบัญ 9 ฟรี TH Sarabun IT๙ คือฟอนต์ราชการไทยอีกแบบหนึ่ง มีจุดเด่นคือ พิมพ์ตัวเลขไทยได้โดยอัตโนมัติ เมื่อเรากด numpad หรือ num lock เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้ตัวเลขไทยมากๆ เพราะปกติตัวเลขไทยมันจะอยู่แถวบนของแป้นพิมพ์ซึ่งไม่ค่อยสะดวกในการใช้งาน

ฟอนต์สารบรรณ “สารบรรณ” เป็นฟอนต์ประจำชาติไทยที่ถูกใช้งานโดยรัฐบาลและองค์กรภาคเอกชนต่างๆ โดยเป็นหนึ่งใน 13 แบบอักษรที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ SIPA (หรือ DEPA Thailand ในปัจจุบัน) เผยแพร่หลังจัดประกวดฟอนต์ที่ใช้ทดแทน Angsana New ซึ่งถูกออกแบบโดยบริษัทต่างประเทศ ฟอนต์สารบรรณถูกออกแบบโดยคุณศุภกิจ เฉลิมลาภ ผู้ร่วมก่อตั้ง KATATRAD (กะทัดรัด) บริษัทดูแลโพสโปรดักชั่นฟอนต์แห่งแรกของกลุ่มบริษัท คัดสรร ดีมาก

ราชกิจจานุเบกษาเปลี่ยนจากชุดแบบอักษร “Angsana New” มาใช้ “TH Sarabun PSK” ตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ฉบับแรกที่ปรากฏ คือ ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 128 ตอน 1 ก ลงวันที่ 7 มกราคม 2554 ซึ่งมีประกาศแปดเรื่อง เรื่องแรก คือ “กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองใบรับรองแบบอากาศยานหรือใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติมที่ออกโดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือประเทศที่ได้ทำความตกลงกับประเทศไทย เพื่อขอใบสำคัญสมควรเดินอากาศ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553

สำหรับฟอนต์ชุด TH Sarabun IT๙ ฟอนต์ไทยสารบัญ 9 ฟรี ประกอบด้วย 8 ตัว คือ

TH Niramit AS-IT๙ Bold Italic
TH NiramitIT๙ Bold
TH NiramitIT๙ Italic
TH NiramitIT๙
TH SarabunIT๙ Bold
TH SarabunIT๙ BoldItalic
TH SarabunIT๙ Italic
TH SarabunIT๙

ดาวน์โหลดฟอนต์ th sarabunit๙
ท่านสามารถดาวน์โหลด ฟอนต์ไทยสารบัญ 9 ฟรี ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!