แจกไฟล์

แจกไฟล์ตัวอย่าง OIT 1-41 โรงเรียน 2566 ไฟล์เวิร์ด การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

แจกไฟล์ตัวอย่าง OIT 1-41 โรงเรียน 2566 ไฟล์เวิร์ด การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพฐ.ได้กำหนดการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา โดยได้จัดทำคู่มือ แนวทางการประเมิน พร้อมปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ITA โรงเรียน 2566 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ oit การตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูล ของสถานศึกษา OIT โรงเรียน word OIT โรงเรียน 2566 ที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมินเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล และให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

O1-โครงสร้างสถานศึกษา
O2-ข้อมูลผู้บริหาร
O3-อำนาจหน้าที่
O4-แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5-ข้อมูลการติดต่อ
O6-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7-ข่าวประชาสัมพันธ์
O8-Q&A
O9-Social Network
O10-แผนปฏิบัติราชการประจำปี

Related Articles

O11-รายงานการกำกับติดตามฯ
O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17-E-Service
O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายฯ
O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22-ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ
O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
O37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตฯ

O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

หมายเหตุ : เป็นตัวอย่างสำหรับอำนวยความสะดวกเท่านั้นนะครับ

ตัวอย่างไฟล์ OIT 1-41 โรงเรียน 2566

แจกไฟล์ตัวอย่าง OIT 1-41 โรงเรียน 2566 ไฟล์เวิร์ด การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
แจกไฟล์ตัวอย่าง OIT 1-41 โรงเรียน 2566 ไฟล์เวิร์ด การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ขอบคุณไฟล์จาก รร.วัดบ้านท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!